บอร์ด ธพว.มิมติให้ “นารถนารี รัฐปัตย์”เป็นกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค.63เป็นต้นไป

  •  
  •  
  •  
  •  

คณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ เป็น “กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย” และผ่านความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563  เป็นต้นไป

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ ปัจจุบัน อายุ 48 ปี ประวัติการทำงาน : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน

1 ต.ค. 2562 -1 มี.ค.2563         รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ

พ.ศ. 2561-1 มี.ค.2563            รองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบเป้าหมายบริหารสินทรัพย์และNPLs กำกับดูแลสายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อ                                            กำกับดูแลสายงานบริหารสินทรัพย์ กำกับดูแลสายงานพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน                                            และโครงการ Core Business Process System & ERP

พ.ศ. 2560 – 2561                 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบสายงานพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน และรับผิดชอบสายงานสารสนเทศ

                                           และสนับสนุนการบริหาร

พ.ศ. 2559 – 2560                 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบสายงานพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน และรับผิดชอบสายงานช่วยบริหาร

พ.ศ. 2553 – 2558                 ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการ

พ.ศ. 2550 – 2552                  ผู้อำนวยการฝ่ายเร่งรัดหนี้

พ.ศ. 2546 – 2549                 รองผู้อำนวยการฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2547-2549                    นิติศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2538-2540                    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พ.ศ. 2536-2539          วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) Biotechnology, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2532-2535          วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) Bio-Chemistry, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

พ.ศ. 2562                  หลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 4 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พ.ศ.2561                  หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง

                                รุ่นที่ 22 ปปร.22)  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

พ.ศ.2560                   Director Certification Program(DCP) #245/

พ.ศ.2559                   Leadership Succession Program (LSP 6) 

พ.ศ.2557                   Thammasart Leadership Program (TLP 4)

พ.ศ.2553                  Financial Executive Development Program (Finex21) from the Thai Institute of Banking and Finance Association.

 

 

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ