ต้องการหาอาชีพใหม่ๆไปเลยงาน “อิ่มท้อง-อิ่มปัญญา-พัฒนาอาชีพสู่ชุมชน”  

  •  
  •  
  •  
  •  

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประธานเปิดงาน  “อิ่มท้อง-อิ่มปัญญา-พัฒนาอาชีพสู่ชุมชน”  ณ บริเวณหน้าอาคารฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ร่วมกับ เครือข่าย OTOP อำเภอเมืองนครปฐม และ เครือข่ายYoung Smart Farmer เขตภาคตะวันตก  

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภูมิปัญญาจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้รู้จากองค์กร สถาบัน และกลุ่มต่างๆ ไปยังเกษตรกร ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป ได้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ โดยผ่านกระบวนการส่งเสริมและฝึกอบรมตามภารกิจของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้และทักษะที่สามารถ นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและประกอบอาชีพตนเองได้

อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร อาทิ การฝึกอบรมและการสาธิตวิชาชีพ การเสวนา “สร้างแบรนด์ดังให้ปังเวอร์” และ “เกษตรก่อนเกษียณ หรือเกษียณก่อนเกษตร”การประกวดทำอาหารจากเห็ด “อิ่มเกษตร Cooking Contest : เชฟในฝันขาสั้นท้าดวล” นิทรรศการผลผลิตจากงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ท่านที่สนใจเที่ยว ชมงาน “มหกรรมอาชีพอิ่มเกษตร” ซึ่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 7 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม