พิษพายุฤดูร้อนกระหน่ำสวนผลไม้เมืองจันท์ 8 อำเภอ ผลทุเรียนร่วงกว่า 1.4 พันตันเสียหาย 260 ไร่

  •  
  •  
  •  
  •  

พิษพายุฤดูร้อน ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และมีลมกระโชกแรงกระหน่ำสวนผลไม้ในพื้นที่ 8 อำเภอกว่า 100 หมู่บ้านในจังหวัดจันทบุรี เบื้องต้นพบความเสียหายแล้วกว่า 260 ไร่ เรียนผลร่วงอีก 1,454 ตัน กรมส่งเริมการเกษตรสั่งให้เกษตรจังหวัดสำรวจความเสียหายและหาทางช่วยเหลือด่วน

       นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่พายุฤดูร้อนได้พัดกระหน่ำช่วงช่วงวันที่ 10 – 12 เมษายน 2564 ตามกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนภัยไปแล้วนั้นในพื้นที่ภาคตะวันออกพายุฝนฟ้าคะนอง และมีลมกระโชกแรง สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทางกรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้สั่งการให้เกษตรจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรีบดำเนินการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร และภายหลังจากเกิดเหตุภัยพิบัติแล้วขอให้เร่งสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเบื้องต้นก่อน 

      ล่าสุดวันที่ 12 เมษายน 2564 ได้รับรายงานจากนางปัทมา นามวงษ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี และคณะที่ได้ลงพื้นที่อำเภอท่าใหม่ร่ วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ เพื่อสำรวจสถานการณ์ความเสียหายของพื้นที่ปลูกไม้ผลและเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรผู้ประสบวาตภัยเบื้องต้นพบว่า มีพื้นที่ประสบภัย 8อำเภอ 25 ตำบล 100 หมู่บ้าน เกษตรกรได้รับผลกระทบ 442 ราย พืชที่ได้รับความเสียหายได้แก่ ทุเรียน ลำไย กล้วยไข่ รวมพื้นที่ 260ไร่ รวมทั้งมีทุเรียนผลร่วงอีก1,454 ตัน ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีกำลังเร่งดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลความเสียหายเสนอให้จังหวัดพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พร้อมประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว 

      นายเข้มแข็ง กล่าวอีกว่า สำหรับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2562 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัยพิบัติ จึงจะได้รับการช่วยเหลือตามพื้นที่เสียหายจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ กำหนดอัตราการช่วยเหลือดังนี้ ข้าว 1,113 บาทต่อไร่ พืชไร่ 1,148 บาทต่อไร่ พืชสวนและอื่นๆ 1,690 บาทต่อไร่ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนเร่งลงไปพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเกษตรกร และสำรวจความเสียหายรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบเป็นรายวันแล้ว