กรมการข้าวถกสมาคมโรงสีฯอีสานหาแนวทางแก้ปัญหาข้าวไทยในทุกมิตติ

  •  
  •  
  •  
  •  

กรมการข้าวหารือสมาคมโรงสีข้าว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หาแนวทางร่วมกันผลักดันแก้ปัญหาข้าวไทยในทถุกมิตติ ตั้งแต่การส่งออกที่ลดลง คุณภาพข้าวที่ความหอมน้อยลง นายกสมาคมโรงสีฯแนะให้กรมการข้าว เดินวิจัยพันธุ์ข้าวที่ตอบสนองตามที่ตลาดต้องการ

     นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่า ได้มีการหารือระหว่างกรมการข้าวและสมาคมโรงสีข้าวไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการหารือเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาข้าวไทย ซึ่งปัจจุบันที่ประสบปัญหาต่าง ๆ อาทิ ประสิทธิภาพการส่งออกข้าวที่ลดลง ภัยธรรมชาติโดยเฉพาะภัยแล้งที่ส่งผลให้ผลผลิตลดน้อยลง ความหอม และปริมาณข้าวปนที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นต้น

                                                              อาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร 

    นอกจากนั้นยังได้ร่วมกันหารือถึงการตรวจสอบข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยการตรวจทางพันธุกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจหาพันธุกรรมข้าว ตลอดจนการผลิตและสนับสนุนการใช้พันธุ์ข้าวคุณภาพดี และการส่งเสริมการปลูกข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

     อธิบดีกรมการข้าว กล่าวอีกว่า ในอนาคตจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวของประเทศไทย อาทิ เกษตรกร ภาคราชการ โรงสีที่รับซื้อและส่งออกข้าวไปต่างประเทศ โดยกรมการข้าวในฐานะส่วนราชการที่ต้องรับผิดชอบคุณภาพชีวิตพี่น้องชาวนาโดยตรงจะดำเนินการประสานความร่วมมือและพัฒนาข้าวไทยต่อไป

รังสรรค์ สบายเมือง

       ด้านนายรังสรรค์ สบายเมือง นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า กรมการข้าวควรมุ่งไปในเรื่องของการวิจัยพันธุ์ข้าวต่าง ๆ ให้ตอบสนองตามความต้องการของตลาด และการตรวจรับรองพันธุ์ข้าว ตั้งแต่กระบวนการผลิตของเกษตรกรจนถึงกระบวนการจัดจำหน่าย

         สำหรับการประชุมในครั้งมีนายรังสรรค์ สบายเมือง นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย นายวิชัย ศรีนวกุล นายกสมาคมโรงสีข้าว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการข้าว และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564