พช.จับมือ “ตราศรแดง” เดินหน้าเฟส 2 “ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพือสร้างความมันคงทางอาหาร” ทั่วไทย 76 จังหวัด

  •  
  •  
  •  
  •  

กรมพัฒนาชนบทจับมือเมล็ดพันธุ์ตราศรแดง เดินหน้าเฟส 2 “ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพือสร้างความมันคงทางอาหาร” มุ่งให้ประชาชนทัวประเทศปลูกผักได้เอง มีผักทีปลอดภัยไว้กินในครัวเรือน

     วันที 13 ม.ค. 2564 บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด(เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง) ร่วมกับ กรมการพัฒนา ชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพือส่งมอบเมล็ดพันธุ์คุณภาพตรา ศรแดงให้คนไทยทัง 76 จังหวัดทัวประเทศ รวมจํานวน100,000 ซองภายใต้โครงการ “ปฏิบัติการ90วันปลูกผัก สวนครัวเพือสร้างความมันคงทางอาหาร ครังที 2 “ โดยมีนายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทัวไปบริษัทอีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติร่วมในพิธีลงนาม พร้อมกันนี้มีการสาธิตการปลูกผักสวนครัว ณ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด (สํานักงานใหญ่ ) อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

    นายสุทธิพงษ์  กล่าวว่า ​ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและเอกชน ที มีเจตนารมณ์ร่วมกันทีจะสร้างความมันคงด้านอาหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที 2 ซึงครั้งนี้สถานการณ์ค่อนข้างรุนแรงกว่าครังแรกมาก ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศต้องหยุดชะงักอีกครั้ง และ จากบทเรียนทีผ่านมาได้ชีให้เห็นว่า การน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 9 คือการสร้างพืนฐานพอมี พอกิน พอใช้ ประชาชนพึงพาตนเองได้ มาสู่การปฏิบัติทีเปนรูปธรรม

     ดังนั้นกรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน ด้วยการขับ เคลือนโครงการ“ปลูกพืชผักสวนครัวรัวกินได้ภายใน 90 วัน สร้างความมันคงด้านอาหารต้านภัยโควิด-19” ซึงผลการดําเนินงานตลอดปี 2563 ได้ก่อให้เกิดความมันคงด้านอาหารในระดับครัวเรือนจนถึงระดับหมู่บ้านมีการปลูก ผักสวนครัว และสร้างคลังอาหารเพิมขึ้น ทั้งยังเพิมพืนทีสีเขียวให้กับชุมชนอีกด้วย

(จากซ้าย)สุทธิพงษ์ จุลเจริญ-วิชัย เหล่าเจริญพรกุล

     “ กระผมขอขอบคุณท่านผู้บริหาร บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด และเจ้าหน้าที่ทุกท่านทีได้เล็งเห็นความ สําคัญและร่วมเปนส่วนหนึงในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารต้านภัยโควิด-19 รวมถึงขอบคุณทีได้ให้การ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์สําหรับโครงการเฟส 2 นี้ให้กับทางกรมการพัฒนาชุมชนจํานวนทังสิน 100,000 ซอง เพือ สนับสนุนการปลูกผักสวนครัว ให้แก่ประชาชนชาวไทยครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศไทย ” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

     ด้านนายวิชัย กล่าวถึงการร่วมมือกับกรมการ พัฒนาชุมชนในเฟส 2 นีว่า  จากโครงการปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมันคงทางอาหาร ครังที่1 ที่เราได้ ทําร่วมกับทางกรมการพัฒนาชุมชนเมือเกิดวิกฤตโควิดครั้งแรกนั้น ทางได้ผลตอบรับเปนอย่างดีมาก ทางบริษัทได้รับ รายงานต่อเนื่องว่า เมล็ดพันธุ์เหล่านี้ทางเกษตรกรหรือประชาชนได้นําไปปลูกแล้วได้ผลผลิตอย่างยอดเยี่ยมจและได้นําพืชผักจากการปลูกนีมาเป็นคลังอาหารภายในครัวเรือน ทําให้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้

     อีกทั้งมีผัก คุณภาพดีทานตลอดปด้วย ซึ่งแนวคิดนี้ตรงกับปณิธานของมิสเตอร์ ไซมอน แนน์ กรู๊ท ผู้ก่อตังบริษัท อีสท์ เวสท์ซีดทีท่านได้กล่าวไว้ว่า  ​ เมล็ดพันธุ์ที่ดีสามารถเปลี่ยนชีวิตคนนับล้านได้ หรืออีกความหมายหนึ่งนั้น ก็คือ เมล็ดพันธุ์ทีดีเหล่านี้เมื่อเกษตรกรนําไปปลูกจะมีชีวิตความเปนอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น และเมื้อผลผลิต เหล่านี้ส่งต่อไปยังผู้บริโภค ผู้บริโภคก็จะได้รับสารอาหารที้เป็นประโยชน์จากการที่ได้รับประทานพืชผักคุณภาพ เหล่านี้อีกด้วย

     “จากความร่วมมือครั้งแรกกับทางกรมการพัฒนาชุมชน เราได้เห็นถึงความมุ่งมันตังใจของกรมฯ ซึ่ง นําโดยท่าน สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ท่านได้มีความตั้งใจให้คนไทยสามารถผลิตแหล่ง อาหารได้ด้วยตนเองจากการปลูกผักในครัวเรือน ท่านมีนโยบายที่ชัดเจนไปยังหน่วยงานในสังกัดเพื่อให้โครงการนี้ เกิดขึ้นจริงและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และจากความตังใจทีเราเห็นนีทําให้เมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19 ระลอกที2 ขึ้นมา ทางอีสท์เวสท์ซีดจึงไม่ลังเลใจทีจะติดต่อไปยังกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อให้มีโครงการนี้ขึ้นมา อีกครั้งหรือเรียกว่าเป็น เฟส 2 ก็ได้ พวกเราทํางานกันอย่างรวดเร็วมาก เราได้ปรึกษากันว่าจะทําอย่างไรให้ โครงการเฟส 2 นีประชาชนได้รับเมล็ดพันธุ์อย่างเร็วทีสุด และมีประสิทธิภาพมากทีสุด” นายวิชัย กล่าว

     อย่างไรก็ตาม เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง จํานวน 100,000 ซอง พร้อมมอบให้ทางกรมการพัฒนาชุมชนในวันที 20 มกราคมนี้ นอกจากการ มอบเมล็ดพันธุ์ให้กับประชาชนแล้ว ทางตราศรแดงมีเจ้าหน้าที่ภาคสนามทีมีความรู้และความเชียวชาญด้านการปลูกผัก ถ้าหน่วยงานไหนต้องการให้เจ้าหน้าทีภาคสนามของเราไปมอบองค์ความรู้ด้านการปลูก หรือการทําแปลงสาธิต สามารถติดต่อมาทีบริษัทฯ ได้เลย 

     ส่วนเมล็ดพันธุ์ตราศรแดงสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทัวประเทศ,โฮมโปร,ร้านหนังสือนายอินทร์และช่องทาง ออนไลน์ได้แล้วที Lazada :​ ​ https://uqr.to/ewslzd7 ​ , ​ Shopee​ : ​ https://uqr.to/ewsshp7 ​ , Website​ : ​ https://uqr.to/ewsweb7 ​ , Line : @sorndaengseed ​ https://uqr.to/ewslinepr ​ , Facebook : เมล็ด พันธุ์ตราศรแดง https://uqr.to/ewsfbpr เป็นต้น