พิษ “ดีเปรสชัน” พื้นที่การเกษตรอ่วมกว่า 2.3 แสนไร่ใน 6 จังหวัด

  •  
  •  
  •  
  •  

พิษดีเปรสชัน ถล่ม 12 จังหวัดตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ทำให้พื้นที่ด้านการเกษตรเสียหายกว่า 2.3 แสนไร่ใน  6 จังหวัด “นครราชสีมา-สระแก้ว-จันทบุรี-ราชบุรี-กาญจนบุรี-เพชรบุรี” นาข้าวหนักที่สุดกว่าแสนไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 6 หมื่น

            ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ว่า จากอิทธิพลพายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ส่งผลให้เกิดอุทกภัย น้ำไหลหลาก น้ำ เอ่อล้นตลิ่งและวาตภัย ช่วงวันที่ 7 ต.ค. 63 -ปัจจุบัน มีจำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด นครราชสีมา ชัยนาท เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี ราชบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สระแก้ว และจังหวัดพังงา แต่ปัจจุบันสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 6จังหวัด  ได้แก่จังหวัดนครราชสีมา เพชรบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสระแก้วและจังหวัดพังงา

     จากการที่ได้รับรายงาน ทราบว่า มีผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ต.ค.63) คือด้านพืช ได้รับผลกระทบ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา สระแก้ว จันทบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี และจังหวัด เพชรบุรี มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 234,569ไร่ แบ่งเป็น นาข้าว 107,642 ไร่ พืชไร่ 115,548 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 11,379 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 60,924ราย ขณะนี้อยู่ในระหว่างการสำรวจความเสียหาย

     ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 2 จังหวัด ไดแก่จังหวัดราชบุรี และจงัหวดักาญจนบุรี มีเกษตรกรเดือดร้อน 179 ราย เป็นพื้นที่บ่อเลี้ยงปลา 171 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย ส่วนด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ 1 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกร 17ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 957 ตัว แบ่งเป็น โค 567 ตัว แพะ 90 ตัว สัตว์ปีก 300 ตัว อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

     อย่างไรก็ตามในบางส่วนได้ให้ความช่วยเหลือ คือ กรมชลประทาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 20 เครื่อง เครื่องผลักดัน น้ำ 14 เครื่องรถแบคโฮ 10 คันรถเครน 1 คัน และจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ 9 เครื่อง นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ 5,600 ตัน ถุงยังชีพสำหรับสัตว์ 3,000 ถุง คอกสัตว์สำหรับตั้งจุดอพยพสัตว์ 30 ชุด และทีมสัตวแพทย์เคลื่อนที่ 325 หน่วย ได้ดำเนินการอพยพสัตว์แล้ว 546 ตัวแบ่งเป็นโค 508 ตัว แพะ 38 ตัวแจกจ่ายเสบียงอาหารสัตว์พระราชทาน 8 ตัน สร้างเสริมสุขภาพสัตว์ 420 ตัว รักษาสัตว์ 19 ตัว ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขณะที่กรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒันาที่ดินเขต 3 ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเยี่ยมเยียนและประเมินความเสียหายหลังน้ำลด และแจกข้าวกล่อง 500 กล่อง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ