กรมวิชาการเกษตรแถลงจุดยืน ปมร้อน 3 สารเคมี ยันทำหน้าที่ตามหลักวิชาการ-กฎหมายเท่านั้น

  •  
  •  
  •  
  •  

กรมวิชาการเกษตร ประกาศจุดยืนชัดเจน ประเด็นร้อน 3 สารเคมีเกษตร ” พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส-ไกลโฟเซต” มีหน้าที่ให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ยืนยันที่ผ่านมาทำหน้าที่ตามกฎหมายให้อำนาจไว้ และไม่ได้ต่อต้านการต้องยกเลิกแต่อย่างใด ระบุการตัดสินใจขั้นสุดท้าย เป็นอำนาจของคณะกรรมการที่ระบุไว้ชัดเจนตามกฎหมาย

      นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ชี้แจงแนวทางการดำเนินการของกรมวิชาการเกษตรเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ตามที่เป็นประเด็นข่าวอยู่ในขณะนี้ว่า กรมวิชาการเกษตรเป็นเพียงหน่วยงานผู้ปฏิบัติตามข้อเท็จจริง ตามหลักวิชาการและตามข้อกฎหมายที่ให้อำนาจหน้าที่ไว้เพียงบางส่วนเท่านั้น มิได้มีอำนาจหน้าที่เบ็ดเสร็จทั้งหมด

      ทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามทิศทางที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงตามหลักวิชาการและภายใต้กรอบกฎหมายที่ให้ไว้ ขอยืนยันว่ากรมวิชาการเกษตรมิได้ต่อต้านการยกเลิกการใช้วัตถุอันตรายทั้ง 3 ชนิดแต่อย่างใด แต่เป็นการให้ข้อเท็จจริงตามหลักวิชาการเท่านั้น การตัดสินใจขั้นสุดท้ายเป็นอำนาจของคณะกรรมการที่ระบุไว้ชัดเจนตามกฎหมาย

           “การยกเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตรจำเป็นต้องมีข้อมูลและเหตุผลประกอบการยกเลิกที่ชัดเจนและเพียงพอ เช่น ข้อมูลความเป็นพิษของสารเคมีต่อสุขภาพมนุษย์ สุขภาพสัตว์ รวมถึงการตกค้างในพืชและสิ่งแวดล้อม และมีสารที่ใช้ทดแทน ซึ่งกรมวิชาการเกษตรมีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และขอเน้นย้ำว่าที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้ว ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎหมายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งให้อำนาจหน้าที่กรมวิชาการเกษตร พิจารณาขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกระทรวงเกษตรฯ และพิจารณาการขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยกรมวิชาการเกษตรพร้อมที่จะปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการที่มีอำนาจที่ระบุไว้ชัดเจนตามกฎหมายทุกประการ” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ