โยนกรมการค้าภายในรับมือผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลาดรอบสอง

  •  
  •  
  •  
  •  

คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ โยนให้กรมการค้าภายในการบริหารจัดการด้านการตลาด และรับมือผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลาดช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 ระบุหากเกิดปัญหาด้านราคาตกต่ำให้ประสานกระทรวงมหาด-เกษตรฯ

         นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ตามที่ได้มีการคาดการณ์ผลผลิตสับปะรดว่า ในปี 2562 มีผลผลิตประมาณ 1.772 ล้านตัน โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดมาก ครั้งที่ 1 ในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 ประมาณ 571,798 ตัน ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 ประมาณ 519,154 ตัน ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ใช้แนวทางการบริหารจัดการสับปะรดด้านการตลาด หากเกิดปัญหาราคาตกต่ำช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 และให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการเชื่อมโยงการกระจายสับปะรดโรงงานส่วนเกิน (พันธุ์ปัตตาเวีย) ในช่วงดังกล่าวด้วย

                                                                       อนันต์ สุวรรณรัตน์

          นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดแหล่งผลิตสับปะรด พิจารณาทบทวน ปรับปรุง จัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณ การบริหารจัดการสับปะรดแบบเบ็ดเสร็จ ปี 2562 – 2564 ของจังหวัด ซึ่งครอบคลุมด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด รวมถึงการลดพื้นที่ปลูกสับปะรดโรงงานในพื้นที่ป่าและพื้นที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดที่อยู่ห่างไกลโรงงานแปรรูป เช่น พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลำปาง เชียงราย และจังหวัดที่มีผลผลิตสับปะรดมาก เช่น ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี ระยอง และเพชรบุรี โดยให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประสานสำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ส่งให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรต่อไป

           สำหรับสถานการณ์สับปะรด ปี 2562 ในด้านการผลิต คาดว่าจะมีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 480,464 ไร่ ผลผลิต 1.772 ล้านตัน ผลผลิตต่อไร่ 3,689 กิโลกรัม ในด้านการตลาด มีการส่งออกในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2562 ในรูปแบบสับปะรดกระป๋อง ปริมาณ 143,792 ตัน มูลค่า 3,473 ล้านบาท ในรูปแบบน้ำสับปะรด ปริมาณ

         35,555 ตัน มูลค่า 1,122 ล้านบาท ราคาที่เกษตรกรขายได้ในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม ที่ผ่านมา สับปะรดโรงงานกิโลกรัมละ 4.62 บาท เพิ่มขึ้นจากในช่วงเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 39.64 สับปะรดบริโภค กิโลกรัมละ 6.32 บาท ราคาส่งออกเดือนมกราคม – เมษายน 2562 สับปะรดกระป๋อง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 24.15 บาท น้ำสับปะรด เฉลี่ยกิโลกรัมละ 31.56 บาท ราคารับซื้อสับปะรดหน้าโรงงานเดือนพฤษภาคม 2562 ภาคตะวันตก กิโลกรัมละ 6.04 – 6.23 บาท ภาคตะวันออก กิโลกรัมละ 5.12 – 5.36 บาท

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ