ระดมระดับกูรูให้องค์ความรู้รับมือลำไยล้นตลาด

  •  
  •  
  •  
  •  

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน ระดมวิทยากรระดับกูรูจากหลายภาคส่วน ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีการผลิตลำไยให้มีคุณภาพมาตรฐาน และแนวทางการเชื่อมโยงตลาดลำไยสดร่วงกับผู้ประกอบการลำไยในพื้นที่ หวังแก้ปัญหาผลผลิตลำไยตกต่ำ คาดปีนี้จะมีผลผลิตถึง  249,299 ตัน เน้นรักษาตลาดเก่า เสาะแสวงหาตลาดใหม่

        สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน  จัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดผลไม้คุณภาพของสถาบันเกษตรกรในจังหวัดลำพูน ตามโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดผลไม้คุณภาพของสถาบันเกษตรกรจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อวางแผนการผลิตและการตลาด เพิ่มปริมาณการรวบรวมผลผลิตผลไม้คุณภาพของสถาบันเกษตรกรและเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตของสหกรณ์ โดยประสานเครือข่ายสหกรณ์ผู้รับซื้อปลายทางตลอดจนสามารถจัดทำแผนการผลิตและแผนการตลาดผลไม้คุณภาพในฤดูกาลผลิตปี 2562 ของเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดลำพูน ซึ่งมีคณะกรรมการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการ สมาชิกสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายผลไม้ ประธานแปลงใหญ่ลำไย และประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เข้าร่วมประชุม 60 คน ณ เฮือนดาหลารีสอร์ท ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน

        นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า  จังหวัดลำพูน เป็นแหล่งปลูกลำไยที่สำคัญของประเทศ ในปีการผลิต 2562 มีพื้นที่เพาะปลูก ประมาณ 269,469 ไร่ มีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 249,299 ตัน คิดเป็นร้อยละ 35.45 ของผลผลิตภาคเหนือ (ข้อมูลจากผลการประชุมคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจ ปี 2562 วันที่ 17 มกราคม 2562) โดยมีพื้นที่เพาะปลูกสำคัญใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลำพูน อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอลี้ ซึ่งเริ่มมีการเก็บเกี่ยวลำไยในฤดูกาลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน ของทุกปี ช่วงเวลาผลผลิตออกสู่ตลาดมากจะอยู่ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม- สิงหาคม

        จากการติดตามสถานการณ์ด้านการตลาด พบว่า จังหวัดลำพูนมีจุดแข็งด้านการตลาดเนื่องจากเป็นจังหวัดที่ศูนย์กลางการค้าลำไยที่มีผู้ประกอบการค้าลำไยรายใหญ่ตั้งอยู่และเปิดการรับซื้ออยู่ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ในส่วนของสถาบันเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมลำไยและจำหน่ายผลผลิตลำไย สามารถทำการตลาดลำไย เพื่อช่วยเหลือสมาชิกได้ในระดับหนึ่ง และเป็นการเสริมสร้างโอกาสให้กับสถาบันเกษตรกรผู้ผลิตลำไยสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปของจังหวัดลำพูน ได้เพิ่มช่องทางการตลาดผลไม้และเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดผลไม้คุณภาพของสถาบันเกษตรกร

        ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เห็นว่า การรักษาตลาดเดิมและแสวงหาช่องทางตลาดใหม่เป็นสิ่งจำเป็นในการส่งเสริมพัฒนาการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลไม้ของสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการเชื่อมโครงเครือข่ายการผลิตและการตลาดผลไม้คุณภาพของสถาบันเกษตรกร จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจัดทำแผนการผลิตและการตลาดผลไม้คุณภาพในฤดูกาลผลิต ปี 2562 ของเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดลำพูน ส่งเสริม สนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรในจังหวัดลำพูนมีตลาดและช่องทางการจำหน่ายลำไยเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณการรวบรวมผลผลิตผลไม้คุณภาพของสถาบันเกษตรกร อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสถาบันเกษตรกรด้วยกัน เพื่อเตรียมการรองรับผลผลิตลำไยที่จะออกในแต่ละปีและเป็นการป้องกันมิให้เกษตรกรเกิดความเดือดร้อนในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากและมีราคาตกต่ำ

         ” การจัดประชุมครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรจากสถาบันการศึกษาผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ มาถ่ายทอดองค์ความรู้ และร่วมเสวนา อาทิ เทคโนโลยีการผลิตลำไยให้มีคุณภาพมาตรฐาน แนวทางการเชื่อมโยงตลาดลำไยสดร่วงกับผู้ประกอบการลำไยในพื้นที่ การดำเนินธุรกิจรวบรวมลำไยและการเชื่อมโยงตลาดกับห้างโมเดิร์นเทรด และการจัดการแผนการผลิตเพื่อเชื่อมโยงตลาดแปลงใหญ่ลำไยของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร” นางสุมิตรา กล่าว

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ