ยันไม่ห้ามปลูกยาง แต่..แนะปลูกพืชที่รายได้ดีกว่า

  •  
  •  
  •  
  •  

รัฐมนตรีส่าการกระทรวงเกษตรฯ ยืนยันไม่มีนโยบายห้ามปลูกยางพารา เพียงแต่แนะทางเลือกให้เกษตรกรปลูกพืชอื่นที่มีรายได้ดีกว่า

            รายงานข่าวจาก จ.ขอนแก่น แจ้งว่า ระหว่างที่ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อมด้วยนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ร่วมประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น เพื่อชี้แจงนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่บูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งหารือร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ในการจัดหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 นั้น  นอกจากการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร 12 จังหวัดภาคอีสานตอนบนแล้ว นายกฤษฎาถือโอกาสนี้ได้หารือร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)และผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ด้วย

            ทั้งนี้เพื่อรับฟังประเด็นปัญหาในพื้นที่ เช่น การสนับสนุนเงินกู้ จาก ธ.ก.ส.ที่รัฐบาลได้ปรับหลักเกณฑ์ใหม่ หากเกษตรกรไม่มีที่ดินในการค้ำประกัน แต่ถ้ากิจการมีความมั่นคงก็เป็นหลักประกันได้ โดยได้มอบหมายอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเรียกประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด และคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ เพื่อสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป ส่วนประเด็นที่เรียกร้องให้ตั้งโรงงานแปรรูปยางพาราให้กับกลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร พื้นที่กลุ่มภาคอีสานตอนบนเพื่อให้ครบทั้งวงจรการผลิต

[adrotate banner=”3″]

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า ได้สั่งการ กยท.รวบรวมข้อมูลโรงงานแปรรูปยางพารา และศักยภาพการผลิตยางที่ กยท.ดูแล ให้กระทรวงเกษตรฯรับทราบด้วย เพื่อวางแผนในการบริหารจัดการยางให้มีประสิทธิภาพให้แก่เกษตรกรมากยิ่งขึ้น รวมถึงเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ กยท.ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากเกษตรกรชาวสวนยาง และประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด แม้ว่าแนวโน้มราคายางพาราจะเริ่มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น

           ที่สำคัญได้ถือโอกาสสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรชาวสวนยางว่ากระทรวงเกษตรฯไม่มีนโยบายให้เกษตรกรห้ามปลูกยาง แต่มีนโยบายที่จะส่งเสริมเกษตรกรทำการเกษตรชนิดอื่นที่ได้ผลตอบแทนเท่ากับยางหรือมากกว่า รวมถึงการไม่เน้นใช้นโยบายการซื้อยางมาเก็บไว้ในสต็อคเช่นที่ผ่านมา แต่หากจำเป็นจะทำให้น้อยที่สุด โดยหันไปเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้นตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี