หน่วยงานที่เกี่ยวกับสุขภาพทั่วโลกยอมรับอาหาร”จีเอ็มโอ”ปลอดภัย

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์  เอี่ยมสุภาษิต

         ส่วนประกอบของอาหารที่มาจากการดัดแปลงพันธุกรรม สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในห่วงโซ่อาหารโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้บริโภคอาจจะยังมีคำถามในเรื่องของความปลอดภัยที่มาจากอาหารดัดแปลงพันธุกรรม

         ประเด็นในเรื่องของความปลอดภัย มีความเห็นร่วมกันทั่วโลกระหว่างหน่วยงานที่กำกับดูแลอาหารและความปลอดภัย ว่า อาหารที่มาจากการดัดแปลงพันธุกรรมนั้นมีความปลอดภัย หน่วยงานที่ว่า เช่น องค์การอนามัยโลก องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารของยุโรป เป็นต้น

        พืชดัดแปลงพันธุกรรมได้รับการยอมรับว่ามีความปลอดภัยจากหน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหาร และ ได้รับอนุญาตให้ปลูกเป็นการค้าโดยเกษตรกรมามากกว่า 20 ปี โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริการ้อยละ 70 ของอาหารที่จำหน่าย มีส่วนประกอบที่มาจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม

        ผู้เชียวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารให้ข้อสังเกตว่า ไม่มีหลักฐานแม้แต่ชิ้นเดียวที่แสดงให้เห็นว่า อาหารที่มาจากพืชดัดแปลงพันธุกรรมนั้นมีอันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัย

        พืชดัดแปลงพันธุกรรม โดยทั่วไปจะลดการใช้สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรู และอาจต้องใช้สารกำจัดวัชพืชที่มีอันตรายต่ำ และช่วยให้การเพาะปลูกมีความยั่งยืนจากการเพาะปลูกโดยไม่ไถพรวน ซึ่งการปฏิบัติแบบนี้จะช่วยลดการใช้พลังงาน ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยพัฒนาคุณภาพน้ำ ช่วยจับยึดไนโตรเจน และช่วยลดการพังทลายของดิน

        เป็นเพราะพืชดัดแปลงพันธุกรรม ช่วยป้องกันการระบาดของวัชพืชและโรค เกษตรกรผู้ปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมจะมีความมั่นคง และได้รับผลผลิตที่สูงขึ้น

       ดังนั้น พืชดัดแปลงพันธุกรรม จึงมีความสำคัญยิ่งต่อ ความมั่นคงทางอาหารของโลก

       ครับ แต่ประเทศไทยคิดต่างครับ ว่า การทำเกษตรอินทรีย์ จะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศครับ!

อ่านเพิ่มเติมจาก http://www.generalmills.com/en/News/~/link.aspx?_id=3254BB7F99B547408251448530D2A330&_z=z