แม็คโคร จับมือภาครัฐจัดอบรมพัฒนาเกษตกรไทยสู่มาตรฐาน ThaiGAP

  •  
  •  
  •  
  •  

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) โดยคุณจุฑารัตน์ พัฒนาทร ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ ร่วมกับ ดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน คุณพินตา ศรีประย่า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดอบรมเรื่อง”มาตรฐานความปลอดภัยในสินค้าเกษตร ด้วยมาตรฐาน ThaiGAP”ให้แก่พันธมิตรทางการค้าด้านการเกษตรของแม็คโครกว่า60 ราย

ทั้งเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรไทย ก้าวไกลสู่มาตรฐานโลก โดยเพิ่มโอกาสและช่องทางในการกระจายสินค้าในระดับนานาชาติ อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าแม็คโครในการซื้อสินค้าปลอดภัยณอาคารธาราพัฒนาการ แม็คโคร สำนักงานใหญ่

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ