จิตอาสาซีพีเอฟทั่วประเทศร่วมเติมรอยยิ้ม-สร้างกำลังใจให้ผู้สูงอายุ  

  •  
  •  
  •  
  •  

 
พนักงานซีพีเอฟจิตอาสาทั่วประเทศ ร่วมสร้างความสุขและเติมรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่รอบสถานประกอบการ   เยี่ยมเยียนและรดน้ำขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทยและวันผู้สูงอายุแห่งชาติ สานต่อ”โครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย” เข้าสู่ปีที่  9  ปลูกฝังพนักงานดูแลและตอบแทนบุญคุณผู้สูงวัย

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)หรือซีพีเอฟ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย กล่าวว่า ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมและชุมชนรอบๆโรงงานและฟาร์มของบริษัท โดยได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน อาทิ “โครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย” เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุฐานะยากจน ถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะ  และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  รวมทั้งเป็นการปลูกฝังให้พนักงานรู้จักแบ่งปันความช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุรอบสถานประกอบการ  ซึ่งในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย  13 เมษายนของทุกปีและตรงกับวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จิตอาสาของซีพีเอฟทั่วประเทศร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย เข้าเยี่ยมเยียนและรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงวัย    

        ปี 2562 นี้ บริษัท ฯ สานต่อ “โครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย” เข้าสู่ปีที่  9 เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยนำเงินช่วยเหลือไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุทุกๆเดือน  มอบสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน   ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย  รวมทั้งร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ อาทิ   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  (รพ.สต.) สถานีอนามัย เพื่อตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ นอกจากนี้  ยังเป็นโครงการที่ดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องจนถึงแก่กรรมหรือมีลูกหลานรับไปดูแล โดย ณ สิ้นปี  2561 มีจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับความช่วยเหลือในโครงการฯ รวม 415  ราย

นางชวด อ้อมแก้ว   อายุ  77 ปี  อาศัยอยู่ใกล้ฟาร์มสัตว์น้ำของซีพีเอฟที่วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  เป็นผู้สูงอายุที่มีภาระต้องดูแลลูกสาวพิการทางสมองแต่กำเนิดและลูกชายซึ่งประสบอุบัติเหตุไม่สามารถประกอบอาชีพได้ กล่าวว่า ซีพีเอฟ  เข้ามาดูแลโดยมอบเงินช่วยเหลือให้ทุกๆเดือน สามารถนำเงินไปใช้จ่ายเลี้ยงตัวเอง  ดูแลลูกสาวและลูกชาย  ทำให้ชีวิตดีขึ้นกว่าแต่ก่อนที่ลำบากมาก  นางชวด ยังได้อวยพรปีใหม่ “ขอให้ทุกคน เจริญๆ สุขภาพแข็งแรง มั่งมีเงินทอง” 


ด้านนางกัลยา เจริญสิน หรือ   ป้าเตี้ยม อายุ 74 ปี เป็นผู้สูงอายุที่อาศัยใกล้โรงงานผลิตอาหารสัตว์ซีพีเอฟราชบุรี  ซึ่งซีพีเอฟรับเข้าโครงการฯเมื่อปี  2557  เนื่องจากป้าเตี้ยมไม่มีลูกหลานดูแล  สุขภาพไม่ดี เดินไม่ค่อยสะดวก  และมีโรคความดัน เบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต บ้านที่คุณยายเตี้ยมอาศัยอยู่ สภาพค่อนข้างเก่า หลังคารั่วทั่วบ้าน เวลาที่ฝนตกต้องใช้ถัง  หม้อ หรือ อุปกรณ์ที่สามารถรองน้ำฝนได้มารองไว้ เพื่อไม่ให้น้ำท่วมในบ้าน ทางผู้นำชุมชนในพื้นที่จึงได้ประสานกับจิตอาสาของโรงงานให้การช่วยเหลือ  โดยซื้อไม้ทำโครงหลังคาและซื้อกระเบื้องใหม่เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้

ส่วนนางใส คำสิง อายุ 62 ปี  เป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ใกล้ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ครบวงจรส่งออกโคราชอิสาน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ได้รับความช่วยเหลือในโครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย ตั้งแต่ปี 2558  นางใสพิการช่วงล่าง  เดินไม่ได้  พูดไม่ได้   และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี อาศัยอยู่เพียงลำพังในกระต๊อบเก่าๆ ไม่สามารถป้องกันฝนได้ ทางจิตอาสาซีพีเอฟและองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต. )ช่วยกันปรับปรุงบ้านให้ในที่ดินของญาตินางใสเพื่ออาศัยเป็นที่พักพิง           

 

       ซีพีเอฟ ดำเนิน”โครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย” อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 ช่วยดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยในพื้นที่รอบๆฟาร์มและโรงงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  โดยให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีอายุ  60 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รัศมีห่างจากโรงงาน/ฟาร์มหรือสาขาของบริษัทไม่เกิน 5  กิโลเมตร  และอาศัยอยู่ในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า  1 ปี  ไม่ปรากฎว่าเป็นผู้ติดสุรา  ยาเสพติดและการพนัน  ฐานะยากจน  ถูกทอดทิ้ง  หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่ปรากฎว่ามีรายได้