ติวเข้มยกระดับ-เพิ่มองค์ความรู้หมอดินอาสาเมืองใต้

  •  
  •  
  •  
  •  

        เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาที่ดินเขต 11 เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการอบรมหลักสูตรหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2562 “โดยมีนายปัญญา ใจสมุทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ ว่า เพื่อให้หมอดินอาสาประจำตำบลรับทราบและเข้าใจนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น

การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม(Zoning) การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ทราบถึงแนวทางของหมอดินอาสาที่ประสบผลสำเร็จในด้านต่างๆ สามารถนำไปปฎิบัติและถ่ายทอดสู่เพื่อนบ้านเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จต่อไปได้

งานนี้มีหมอดินอาสาประจำตำบลจากจังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต รวม 63 คน เข้าร่วมการอบรมฯ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

นายปัญญา คาดหวังว่าโครงการอบรมหลักสูตรหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2562 และพาหมอดินอาสามาศึกษาดูงานในพื้นที่ทำเกษตรของจังหวัดกระบี่ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับหมอดินอาสาเหล่านี้ อีกทั้งหวังให้หมอดินอาสาได้ไปถ่ายทอดเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ให้รู้จักรักหวงแหนดินและน้ำเพื่อความยั่งยืนในการทำอาชีพเกษตรกรรม

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ