เลือกสระบุรีจัด “สู่ฝันของพ่อ..สานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่”

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดงาน “สู่ฝันของพ่อ..สานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่” ขยายผลเพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาอย่างต่อเนื่อง ณ วัดมงชัยพัฒนา จ.สระบุรี

          นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมามีเกษตรกรจำนวนมากประสบผลสำเร็จจากการนำแนวความคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ สามารถปลดหนี้สิน ครอบครัวมีความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียง กระทรวงเกษตร ฯ จึงมีเป้าหมายในการขยายผลทฤษฎีใหม่ให้ครอบคลุมทั้งประเทศปีละ 70,000 ราย ใน 882 อำเภอ เฉลี่ยอำเภอละ 80 ราย เพื่อเป็นต้นแบบของการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานมาร่วมกันขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญในแผนขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย

           “กรมชลประทานเป็นหนึ่งหน่วยงานหลักที่เป็นแหล่งข้อมูลความรู้เรื่องน้ำ ปัจจัยสำคัญหลักในการทำการเกษตร ครั้งนี้จึงได้จัดงาน “สู่ฝันของพ่อ…สานต่อทฤษฎีใหม่” เพื่อเปิดพื้นที่ตลาดนัดความรู้ให้คนทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ เครือข่ายต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์การทำงานมาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ร่วมมือกันวางแผนขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่ในระดับลุ่มน้ำ เพื่อจะออกแบบต้นแบบที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงต่อไป” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าว

        ด้าน ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้น้อมนำศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชบรมนาถบพิตร คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้มาโดยตลอด เฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันขยายพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งในและนอกเขตชลประทาน และได้วางเป้าหมายที่จะขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กว้างขวางออกไปมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเป็นแนวทางที่จะพัฒนาการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นวิธีที่เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ การเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ เป็นหลัก จากนั้นรายได้เกษตรกรจึงจะเพิ่มขึ้นและช่วยให้หนี้สินลดลงตามมา

        สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการประมวลภาพการเสด็จเยือนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่มาในรูปแบบ “หุ่นจำลองมีชีวิต” บ้านลุงสมจิต : ฐานเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แห่งแรก การพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์นิทรรศการความเป็นมาของเกษตรทฤษฎีใหม่ ศาสตร์พระราชากับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ กรมชลประทาน กรมประมง กรมหม่อมไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมปศุสัตว์ เกษตรและสหกรณ์ จังหวัด และศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว   

     

        นอกจากนี้ มีการเสวนาเรื่อง ความเป็นมา กลับสู่รากเหง้า เกษตรทฤษฎีใหม่แห่งแรก Tentative Formula สู่โคก หนอง นา โมเดล โดยมี ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอาจารย์ปราโมทย์  ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน มาร่วมพูดคุยกัน ตลอดจนกรมชลประทานได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เร่งรัดขยายผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อวิเคราะห์ประเด็นที่ต้องปลดล็อคและนำเสนอแนวทางการสนับสนุนที่จำเป็นต่อภาครัฐ และได้พบกับเครือข่ายต่างๆ ที่น้อมนำเอาเกษตรทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่การเกษตรของตนเองจนประสบความสำเร็จ

            ในงานนี้สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมเดินชมแปลงตัวอย่างเกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์ (โคก หนอง นา โมเดล) เลือกชมเลือกซื้อสินค้าจากตลาดนัดเกษตรทฤษฎีใหม่และเครือข่าย การละเล่นพื้นบ้านของจังหวัดสระบุรี และการฉายหนังกลางแปลงในคืนวันที่ 7 และ 8 พฤศจิกายน โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ