อ.ยักษ์ปลุกกระแสเกษตรกรรวมพลังอนุรักษ์ดิน-น้ำ

  •  
  •  
  •  
  •  

“อ.ยักษ์” เนินหน้าขับเคลื่อน “โครงอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ณ ชุมชนราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี หนุนเกษตรกรรวมพลังอนุรักษ์ดินและน้ำ พร้อมปลุกความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร

         นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวระหว่างการเป็นประธานเปิดอบรมเกษตรกร ภายใต้ “โครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ 2561” ณ ชุมชนราชธานีอโศก อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจัดอบรมในระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2561 ว่า การส่งเสริมให้เกษตรกรเน้นให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ดินและน้ำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ส่งเสริมให้ชาวบ้านร่วมมือกับกรมชลประทานและหน่วยงานภาครัฐในการเก็บกักน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรรู้คุณค่าและภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะช่วยสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับชุมชนได้

         สำหรับ“โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินโครงการฯในปีงบประมาณ 2560 และต่อเนื่องมาจนถึงปีงบประมาณ 2561 เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ จากทุกตำบลของประเทศโดยตั้งเป้าหมายให้เพิ่มขึ้นในปี 2561 อีกจำนวน 70,000 ราย รวมทั้งสิ้น 140,000 ราย (ปี 2560-2561)

         ทั้งนี้เพื่อน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกร ตามภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ โดยมุ่งหวังที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ อันเกิดจากการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนโดยการสร้างอาชีพอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า

[adrotate banner=”3"]

          หลังจากนั้น นายวิวัฒน์ ได้เดินทางไปเป็นเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “เพียรธรรม เพียรสำเร็จได้” ในโครงการ “สามเณร ปลูกปัญญาธรรม”ณ วัดป่าไทรงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้ยกตัวอย่างและถ่ายทอดเรื่องราวของความเพียรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวง และความเพียรก็นำมาซึ่งความสำเร็จ และยังแผ่ความผาสุขมายังพสกนิกรของพระองค์ด้วย

           ส่วนโครงการ”สามเณร ปลูกปัญญาธรรม” เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงขณะบรรพชาของสามเณรภาคฤดูร้อน 12 รูป ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามแนวทางพุทธศาสนา โดยจะคัดเลือกเยาวชนที่ตั้งใจเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเรียนรู้ และปฏิบัติธรรรม ณ วัดป่าไทรงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2561 โดยจะถ่ายทอดสดในรูปแบบรายการธรรมะเรียลลิตี้ ทางช่องเรียลลิตี้ ทรูวิชั่นส์ เอชดี ช่อง 119 หรือ 333 และช่องเรียลลิตี้ ทรูวิชั่นส์ ช่อง 60 หรือ 99