“วสิษฐ-สุรชัย”ติดรังแหได้ดุษฎีบัณฑิตจาก”แม่โจ้”ปีนี้

  •  
  •  
  •  
  •  

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มอบ 10 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง มีคนดังที่สังคมรู้จักทั้งสิ้น ทั้งพลอ.อ.ประจิน  จั่นตอง-,พล.อ.ธีรเดช  มีเพียร รวมถึงมิ่งขวัญ  แสงสุวรรณ์- วสิษฐ  แต้ไพสิฐพงษ์- สุรชัย – ศิริจรรยา  เป็นต้น

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ แจ้งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้า-     ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้  ประจำปีการศึกษา 2559-25600 (ครั้งที่ 40)  ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   ในวันอาทิตย์ที่ 18 และวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 4,019 ราย  แยกเป็น ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก) จำนวน 191 ราย และระดับบัณฑิต (ป.ตรี) จำนวน 3,828 ราย

ในการนี้สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 10 ราย  มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2ราย ให้แก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี  และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น  จำนวน 6  ราย  ดังนี้

ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 10 ราย ได้แก่พลอาการศเอกประจิน  จั่นตองรองนายกรัฐมนตรี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร,พลเอกธีรเดช  มีเพียร  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ,ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์,นายมิ่งขวัญ  แสงสุวรรณ์  อดีตรองนายกรัฐมนตรี ,ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการตลาด

                                                     วสิษฐ  แต้ไพสิฐพงษ์

นายฉัตรกมล  มุ่งพยาบาล (แม่โจ้ รุ่น 54)เจ้าของกิจการสมเกียรติการเกษตร, ฉัตรกมลฟาร์ม ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร,นายวสิษฐ  แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่  เครือเบทาโกร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ,นายสุขวัฒน์  ด่านเสริมสุขประธานคณะผู้บริหารธุรกิจอาหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) CEOเครือเจริญโภคภัณฑ์             ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

นายชัดชาญ  เอกชัยพัฒนกุลกรรมการผู้จัดการ บริษัทเชียงใหม่วนัสนันท์  จำกัดปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ นายปิยะ  โรจนเพียรสถิต รองประธานบริษัทในเครือประวิทย์กรุ๊ป ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร,นายสุรชัย  ศิริจรรยา(แม่โจ้ รุ่น 49)รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธุรกิจไก่เนื้อ ภาคเหนือ  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และนายนรินทร์  พูลเพิ่ม (แม่โจ้ รุ่น 34) ข้าราชการเกษียณอายุ (นักวิจัยและพัฒนาพืชสวน) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาพืชสวน

นอกจากนี้มีผู้ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2ราย คือนายสุทัศน์  บุญมาภินายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่        รัฐศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชารัฐศาสตร์ และนายสุรศักดิ์  จโนภาษ(แม่โจ้ รุ่น 37) ผู้จัดการบริษัท สามปอยดง, ผู้จัดการบริษัท สวนผักเชียงใหม่ เทคโนโลยีมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

[adrotate banner=”3"]

ส่วนผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน  6ราย ประกอบด้วย นายสุรพันธ์  เด็ดขาดศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 3 อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, นายนิกร  กิจการค้าศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 36เจ้าของและผู้จัดการ สวนเกษตรแม่นาง  ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย   จังหวัดเชียงราย, นายจำรอง  ดาวเรืองศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 47ผู้อำนวยการระดับสูงสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่,

นายบรรจง  สมบูรณ์ชัยศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 50  อาจารย์สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ,มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผู้ก่อตั้งอาสาสมัครหมอต้นไม้ จังหวัดเชียงใหม่,      นายพิบูล  โพธิ์ศรี        ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 54เจ้าของกิจการพิบูลฟาร์ม  ประธานกรรมการ สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จำกัด จังหวัดลพบุรีและนางสาววินิตรา  ลีละพัฒนาศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่69 อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการท่องเที่ยว, ผู้อำนวยการสถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว

โดยให้บัณฑิต  มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มารายงานตัวยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยตนเองอีกครั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 25611เวลา  08.00 – 12.00 น. ณ ลานอนันต์  ปัญญาวีร์ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย  ยศสุข   พร้อมเข้ารับฟังคำชี้แจงและมีกำหนดฝึกซ้อมในวันระหว่างที่ 15 – 17  กุมภาพันธ์  2561  ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามคู่มือการฝึกซ้อม  และที่ www.stu.mju.ac.th/bunditmaejo