มก.ชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจ ส่งผลงานวิจัย

  •  
  •  
  •  
  •  

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสร้างสรรค์ไทย เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Inno – creative Thailand for Sustainable Development Goals (SDGs) ในระหว่างวันที่ 5 – 7  กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารสารนิเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

       ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาส ให้นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยใน 12 สาขา คือ สาขาพืช สาขาสัตว์ สาขาประมง สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาศึกษาศาสตร์ และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอเชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ ส่งผลงานวิจัยโดยลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ได้ที่ http://annualconference.ku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 22 พฤศจิกายน 2562  รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 – 561 – 1482  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ