ก.เกษตรฯเตรียมจัดใหญ่”งานวันเกษตรแห่งชาติปี 2562″ที่นครฯ

  •  
  •  
  •  
  •  

ระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจําปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เกษตร ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ปีนี้ล่องใต้จัดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2562

            นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ กรมปศุสัตว์ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และจังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจําปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้แนวคิด “เกษตร ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาการเกษตร ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความสําคัญของอาชีพการเกษตรในฐานผู้ผลิตอาหาร และการเป็นครัวของโลก

             นายลักษณ์ กล่าวอีกว่า งานวันเกษตรแห่งชาติเป็นงานที่จัดขึ้นทุกปี ซึ่งในแต่ละปีจะมีการหมุนเวียนสถานที่การจัดงานไปตามจังหวัดต่าง ๆ ของแต่ละภูมิภาค เพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกถึงศักยภาพ ความก้าวหน้า นวัตกรรมต่าง ๆ ของภาคเกษตร รวมถึงเป็นการเทิดพระเกียรติและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการเกษตรของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีโอกาสแสดงออกเชิงวิชาการและทักษะภาคสนามในด้านต่าง ๆ อีกด้วย


             สำหรับกิจกรรมภายในการงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการเกษตรของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย นําเสนอผ่านการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 19 หน่วยงาน ที่นําเสนอองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้น เพื่อให้มีองค์ความรู้ด้านการผลิต และด้านการจัดการผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ อีกทั้งเพื่อให้เกษตรกรตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลอย่างครอบคลุม นอกจากนี้ ยังเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาการเกษตร ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยของบุคลากร การประกวดโครงงาน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนําไปสู่การบูรณาการและการประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ต่อไป

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ