“40 ปีสยามคูโบต้า”เปิดตัว”พลิกฟื้น ผืนดิน”นำความรู้สู่เกษตรกรไทย

  •  
  •  
  •  
  •  

 

 “ 40 ปีสยามคูโบต้า” จัด“พลิกฟื้น ผืนดิน” เน้นให้ความรู้แนวทางในการบำรุง และปรับปรุงดิน พร้อมพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตร ไปสู่เกษตรกรไทย ให้เข้าถึงข้อมูลความรู้อย่างแท้จริงด้วยจัดแปลงสาธิตดินต้นแบบ ในการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มผลผลิต และกระตุ้นการบริหารจัดการเรื่องดิน เพื่อทำการเกษตรอย่างยั่งยืน

  

        นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่าด้วยประสบการณ์ที่สยามคูโบต้า ได้สั่งสมมาตลอดเวลาที่ดำเนินธุรกิจกับเกษตรกรไทยร่วม40 ปีบริษัทฯได้ลงพื้นที่ พบปะ พูดคุย และดูแลเกษตรกรอย่างใกล้ชิด ทำให้ทราบถึงปัญหาที่เกษตรกรพบรวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ ที่ได้พบว่า ปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งต่อการทำเกษตรกรรมที่จะทำให้ได้ผลผลิตงอกงามดีนั้นก็คือ “ดิน” ทั้งนาข้าว พืชไร่ และพืชสวนบริษัทฯจึงเห็นว่า “ดิน” เป็นสิ่งสำคัญและจุดเริ่มต้นของการปลูกพืชทุกชนิดทั้งนี้ดินที่ดี มีแร่ธาตุสมบูรณ์ ไร้สารเคมี จะทำให้พืชที่ปลูกปลอดภัยตั้งแต่การเริ่มต้นเตรียมดิน

          ดังนั้น ในโอกาสที่ในปีนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการในประเทศไทยเป็นปีที่ 40 บริษัทฯจึงดำริที่จะจัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในการบำรุงดิน และปรับปรุงดินเพื่อการเกษตรที่สมบูรณ์ ภายใต้ชื่อโครงการ “พลิกฟื้น ผืนดิน”โดยการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่บริษัทฯได้พัฒนามาถ่ายทอดและส่งเสริมให้เกษตรกรร่วมกันบำรุงดินและปรับปรุงดินให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้เกษตรกรรมไทยรุดหน้าไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวนี้ อีกทั้งยังสอดรับกับนโยบายเกษตร 4.0 ของภาครัฐที่มุ่งเน้นให้มีการผลักดันภาคการเกษตรของไทยทัดเทียมกับตลาดต่างประเทศอีกด้ว

[adrotate banner=”3″]

          นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รวบรวมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องดิน ทั้งจากการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน มาถ่ายทอดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องอินทรียวัตถุในดิน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการปลูกถั่วเหลืองหลังนาเพื่อเพิ่มแร่ธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน, การทำเกษตรไม่เผา เพื่อลดปัญหาดินเสื่อมโทรม,โครงการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี และการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน และเป็นการหมุนเวียนธาตุอาหารพืชคืนสู่ดิน

         “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เหล่านี้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรไปแล้วในหลายพื้นที่ ผ่านศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้าเพื่อให้เกษตรกรมีการปรับปรุงและพัฒนาที่ดินทำกินของตนเองให้มีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน และในปีนี้เอง บริษัทฯ ยังได้ต่อยอดความรู้เรื่องดินไปยังกลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่และประชาชนที่มีความสนใจในด้านการเกษตร ผ่านโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp และ โครงการ KUBOTA Farmer Academy โดยบริษัทฯเชื่อมั่นว่า คนไทยทุกคนต่างตระหนักดีว่าแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์และเหมาะที่จะทำการเกษตร  ดังนั้น การที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้เยาวชนและประชาชนที่มีความสนใจด้านการเกษตรมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของภาคการเกษตรมากขึ้น” นายสมศักดิ์ กล่าว

         กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้า กล่าวด้วยว่า โครงการพลิกฟื้น ผืนดินในระยะแรกจะมุ่งเน้นการให้ความรู้และสร้างโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้เรื่องดิน และสร้างการมีส่วนร่วมโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับดิน พร้อมทั้งร่วมมือกับเครือข่ายร้านค้าผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินอย่างถูกวิธี

         ทั้งนี้เพื่อให้สามารถนำเอาสิ่งที่ได้รับไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพซึ่งกิจกรรมที่กล่าวไปในข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมทั้งหมดที่เราวางแผนไว้ในปีนี้ ที่จะช่วยรักษาผืนแผ่นดินไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์ อันจะนำมาซึ่งผลผลิตที่ดีมีคุณภาพและสามารถใช้ทรัพยากรดินได้อย่างยั่งยืนต่อไป