ฟรี!แม่โจ้จัด“กรีดยางในยุคราคาตกต่ำ-ขาดแรงงาน”

  •  
  •  
  •  
  •  

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยยางพารา “ปรับปรุงระบบกรีดยางพาราภายใต้สภาวะผันผวนของราคายางและขาดแคลนแรงงานกรีดยาง” ให้แก่ผู้ที่สนใจ เข้าร่วม ฟรี  ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

            รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เม่งอำพัน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  กล่าวว่า โครงการปรับปรุงระบบกรีดยางพาราภายใต้สภาวะผันผวนของราคายางและขาดแคลนแรงงานกรีดยาง  ได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น การยางแห่งประเทศไทย และ CIRAD จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากเกษตร นักวิชาการในภาคเหนือ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับสภาวะผันผวนของราคายาง และสภาวการณ์ต่างๆ ของยางพาราในปัจจุบัน และเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงนโยบายการปลูกยางในอนาคต  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  งานนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ”

            กิจกรรมจัดขึ้นทั้งรูปแบบบรรยาย  และเวทีเสวนา ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจได้แก่ การบรรยาย เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยยางพารา” โดยมีรายละเอียดทั้งแนวทางแก้ไขผลกระทบต่อเกษตรกร  การทำวิจัยเพื่อปรับปรุงการจัดการสวนยางพารา การกรีดยางพารา ระบบใหม่ ฯลฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์  สดุดี  หัวหน้าโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

            สำหรับการเสวนา “แนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราเพื่อต่อยอดงานวิจัยในอนาคต” และ “การพัฒนาหลักสูตรการจัดการยางแบบครบวงจร (หลักสูตรนานาชาติ)” ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ สดุดี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตเทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ(หลักสูตรนานาชาติ) คณะทรัพยากรธรรมชาติ และหัวหน้าโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,

[adrotate banner=”3″]

           รองศาสตราจารย์ดนุวัต  เพ็งอ้น  ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, อาจารย์ ดร.ศิวโรฒ  บุญราศรี อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, คุณอุทัย สอนหลักทรัพย์  ประธานสภาการยางพาราแห่งประเทศไทยและประธานสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย  ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ  สัมฤทธิ์สกุล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหารและวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

            ขอเชิญเกษตรกร นักวิชาการ และท่านที่สนใจ เข้าร่วมโครงการได้ ฟรี… สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  งานยุทธศาสตร์และวิจัย  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้โทร. 0 5387 5527