สุดอลังการ! โชว์ 119 งานวิจัย มก.เปิดโอกาสต่อยอดทำธุรกิจได้

  •  
  •  
  •  
  •  

     สุดอลังการ! โชว์ 119 งานวิจัย มก.เปิดโอกาสต่อยอดทำธุรกิจได้

มก. ขน 119 ผลงานวิจัย โชว์ในงาน“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ Thailand 4.0” ให้ผู้ที่สนใจทั้งในรูปแบบของบริษัทเอกชน ห้างร้าน ผู้ประกอบการ สามารถเจรจา เพื่อสู่การต่อยอดในเชิงธุรกิจได้

        

         รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จะรจัดงานแสดงผลงานวิจัยโครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และโครงการ Innovation Hub- Agriculture and Food” เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ จะเริ่มตั้งเวลา 09.00 – 18.30 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

[adrotate banner=”3″]

          ภายในงานนี้จัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ Thailand 4.0” (KU Research to Business EXPO2018) เพื่อเผย แพร่ผลงานวิจัย โดยการนำเสนอสินค้า/ผลิตภัณฑ์/การบริการที่ได้จากงานวิจัย เผยแพร่ต่อสาธารณชนในเชิงการตลาด อาทิเช่น บริษัทฯ ห้างหุ้นส่วน ห้างร้าน ผู้ประกอบการ SME ผู้สนใจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการขับ

         ทั้งนี้เคลื่อนผลงานวิจัยไปสู่การประกอบธุรกิจและวางแผนทางการตลาด ตลอดจนเพื่อการพบปะและเจรจาธุรกิจร่วมกันระหว่างเจ้าของผลงานและผู้ที่ต้องการนำผลิตภัณฑ์ไปผลิตและจำหน่าย หรือร่วมทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาต่อยอด โดยการนำเสนอในรูปแบบ Innovative Presentation Ideas of Research to Business

        ที่สำคัญในช่วงเวลา 09.30 น. ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การใช้งานวิจัยในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” และในเวลา 13.00 น. นักวิจัยเจ้าของผลงาน/ผลิตภัณฑ์ นำเสนอสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบ Innovative Presentation Ideas of Research to Business (Pitching) เพื่อให้เกิดการเจรจาธุรกิจ

         สำหรับในการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยในครั้งนี้ มีผลงาน/ผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดงในงานมีจำนวนทั้งสิ้น 119 ผลงาน แบ่งออกเป็น 5 โซน ประกอบด้วย โซน 1 FOOD INNOVATION จะมี กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารใหม่และอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวน 58 ผลงาน

         โซน 2 : FARM TO LAB : ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร  จำนวน 16 ผลงาน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดตรวจวัดและชุดทดสอบ จำนวน 3 ผลงาน โซน 3 : BEAUTY HEALTH ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม จำนวน 11 ผลงาน โซน 4 : DIGITAL MANUFACTURING INNOVATION TECHNOLOGY ประกอบด้วย กลุ่มเครื่องจักรกลและสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 16 ผลงาน กลุ่มระบบสารสนเทศและแอพพลิเคชั่น จำนวน 8 ผลงาน และโซน 5 : CSR ประกอบด้วย กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน 7 ผลงาน

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอเชิญบริษัทฯ ห้างหุ้นส่วน ห้างร้าน ผู้ประกอบการ SME ผู้สนใจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมชมงานแสดงผลงานวิจัยโครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และโครงการ Innovation Hub- Agriculture and Food สามารถลงทะเบียนออนไลน์ (Registration online) ได้ที่ http://www.rdi.ku.ac.th