สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติเสนอ “ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์” ดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่ออีกวาระ

  •  
  •  
  •  
  •  

วันที่ 26 เมษายน 2567 ผศ.ธานินทร์ คงศิลา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยมีหน้าที่ดำเนินการสรรหาและพิจารณากลั่นกรองหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณาต่อไป นั้น

ล่าสุดคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตามข้อบังคับ โดยได้ดำเนินการตามลำดับ ดังนี้ 1.ดำเนินการรับสมัครผู้ประสงค์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 7 ถึงวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา รวม 5 ราย เรียงลำดับตามตัวอักษร ประกอบด้วย นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ ศาสตราจารย์เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์บดินทร์ รัศมีเทศ รองศาสตราจารย์ศศิวิมล มีอำพล และรองศาสตราจารย์สุตเขตต์ นาคะเสถียร

2.จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้สนใจ เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 และเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการเสนอแนะหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 7 ถึงวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567

3.ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถโต้แย้งหรือคัดค้านแสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งของผู้สมัคร ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีหนังสือโต้แย้งหรือคัดค้านใด ๆ

4.ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์และนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งตอบข้อซักถามจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้สมัครทั้ง 5 ราย มาแสดงวิสัยทัศน์และนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย และตอบข้อซักถามจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

5.ผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้สมัครทั้ง 5 ราย เข้ารับการสัมภาษณ์ เรียงตามลำดับโดยวิธีการจับสลาก

7.คณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 ได้พิจารณากลั่นกรองผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนต่าง ๆ เหลือจำนวน 3 ราย เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณา คือ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ,รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ และ รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล ในที่สุดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2567 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2567มีมติเสนอ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ เพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่ออีกวาระ

ข่าวโดย ….ผกามาศ ธนพัฒนพงศ์