“เฉลิมชัย” นำทีมแจงงบฯปี 66 ต่อสำนักงบฯ ย้ำเน้นให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น มีรายได้เพิ่มปีละ 10%

  •  
  •  
  •  
  •  

“เฉลิมชัย” นำทีมผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ แจงงบประมาณปี 2566 ต่อสำนักงบฯ เน้นมุ่งมั่นให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นพร้อมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญต่อเนื่องสร้างรายได้สู่ครัวเรือนเกษตรกรอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี”

      ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายประภัตร โพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯและผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายอนันต์ แก้วกำเนิด รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเข้าร่วมรับฟังและชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมธารทิพย์อาคาร 99 ปีหม่อมหลวงชูชาติกำภูกรมชลประทานสามเสน

    ดร.เฉลิมชัย กล่าวว่า ภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี”กระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการเกษตร 5 เรื่อง ได้แก่ 1) ตลาดนำการผลิต 2) เทคโนโลยีเกษตร 4.03)3’S(Safety–Security–Sustainability)4) บริหารเชิงรุกแบบบูรณาการโมเดล “เกษตร พาณิชย์ทันสมัย” และ 5) เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตร การเพิ่มรายได้เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาสินค้า พัฒนาเกษตรกร และส่งเสริมปศุสัตว์และประมง สร้างความเข้มแข็งให้วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กลุ่มผู้นำสตรี รวมถึงยกระดับรายได้เกษตรกรระดับรากหญ้า และการปรับปรุงระบบที่ทำกินและการบริหารจัดการน้ำ

     พร้อมนี้ได้กำหนดโครงการสำคัญเป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานประกอบด้วย1)โครงการสำคัญที่สนับสนุนแผนแม่บทประเด็นการเกษตร อาทิ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร เป็นต้น

    2) โครงการสำคัญที่สนับสนุนแผนแม่บทอื่นๆ อาทิ โครงการบริหารจัดการน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากน้ำ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (SmartFarmer) โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย เป็นต้น

    3) งานตามภารกิจพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็น อาทิ การป้องกันสุขภาพสัตว์ เฝ้าระวังควบคุมโรคสัตว์ จัดหาที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ส่งเสริมตลาดเกษตรกรการช่วยเหลือด้านหนี้สินเกษตรกร สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่เกษตรกร ปรับปรุงคุณภาพดิน ส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนแก่เกษตรกร การตรวจราชการและติดตามงานในพื้นที่ เป็นต้น

     ดังนั้นกระทรวงเกษตรฯ จึงได้เตรียมการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) นโยบายสำคัญของรัฐบาลแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs)  และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศอย่างต่อเนื่อง

    ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ขอให้สำนักงบประมาณฯ พิจารณางบประมาณปี 2566 โดยเฉพาะงบประมาณในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในพืชและสัตว์ และการแก้ปัญหาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19) ที่มีต่อภาคเกษตร ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องให้การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ที่อยู่ในภาคการเกษตรที่เกี่ยวข้อง