มก.คุมเข้มโควิดออกประกาศ 2 ฉบับ ให้บุคลากรทำงานที่บ้าน-จัดการเรียนการสอนออนไลน์ถึง 14 มค.65

  •  
  •  
  •  
  •  

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกประกาศ 2 ฉบับ ย้ำให้บุคลากร work from home และจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หลังเทศกาลวันหยุดปีใหม่ 2565 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระหว่างวันที่ 4 ถึง 14 มกราคม 2565 ยกเว้นจำเป็น ต้อง on-site ให้ตรวจ ATK

     รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565 ทาง มก. ได้ออกประกาศ 2 ฉบับลงนามโดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี ผ่าน เพจ Kasetsart University  ดังนี้

       ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 33 เรื่องแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลังเทศกาลวันหยุดปีใหม่ 2565 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงเวลาเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเยี่ยมเยียนครอบครัว พบปะสังสรรค์ จัดงานตามประเพณีท้องถิ่นและศาสนา ซึ่งจะมีการรวมกลุ่มบุคคลในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยเฉพาะสายพันธุ์ใหม่ โอมิครอน (Omicron) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงได้ออกแนว ปฏิบัติในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลังเทศกาลวันหยุดปีใหม่ 2565

     มีเนื้อสาระสำคัญ คือ ให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณาให้บุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบัติงานแบบ Work from home ตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 14 มกราคม 2565 ยกเว้น ผู้ที่ต้องปฏิบัติภารกิจหลักของส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน และผู้บริหารภายในส่วนงานทุกระดับมาปฏิบัติงานแบบ Work on site ตามปกติ ให้หัวหน้าส่วนงานกำกับดูแลให้มีมาตรการคัดกรองบุคลากรก่อนเข้ามาปฏิบัติงาน Work on site ด้วยชุดตรวจ ATK ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

     ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 34 เรื่องการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลังเทศกาลวันหยุดปีใหม่ 2565 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยสาระสำคัญ คือ ให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4 ถึง 14 มกราคม 2565 สำหรับรายวิชาที่มีเหตุผลความจำเป็นและรายวิชาปฏิบัติการที่อาจารย์ต้องจัดการเรียนการสอนแบบ on-site

     จึงขอให้อาจารย์ประจำวิชาทำบันทึกแจ้งหัวหน้าภาควิชาและคณบดีเจ้าสังกัดรายวิชาทราบโดยต้องดำเนินการตามมาตรการรักษาสุขอนามัยตามที่กระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดกำหนด อย่างเคร่งครัดสำหรับอาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือให้บริการแก่นิสิตและนิสิตที่มาเรียนแบบ on-site ในช่วงที่มีความเสี่ยงสูง ขอให้มีการตรวจคัดกรอง ด้วยชุดตรวจ ATK ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 4-14 มกราคม 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ข่าวโดย….ผกามาศ ธนพัฒนพงศ์