“ธรรมนัส” ชูความคืบหน้า 3 ด้าน การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในจังหวัดเชียงราย

  •  
  •  
  •  
  •  

“ธรรมนัส” ชูความคืบหน้า 3 ด้าน ในการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเชียงราย “การบริหารจัดการน้ำ-การกําหนดเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โซนอี” ย้ำการดําเนินโครงการต้องคำนึงถึงความต้องการในการพัฒนาพื้นที่  เน้นแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญ และให้ครอบคลุมในทุกมิติ

      ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจังหวัดเชียงราย ว่าจากการประชุมเมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ที่ผ่านมาเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้แผนงานโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน บนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่นระดับพื้นที่ โดยจังหวัดเชียงรายได้รับจัดสรรกรอบวงเงินมา เพื่อให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยเสนอโครงการ ร่วมกันบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน 

     ทั้งนี้ต้องให้คำนึงปัญหาความต้องการในการพัฒนาพื้นที่ ตลอดจนปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ ทั้งนำข้อมูลในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) มาประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการ ให้ครอบคลุมในทุกมิติการพัฒนา ประกอบด้วย การพัฒนาสินค้า/บริการ การท่องเที่ยว การยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้านการเกษตรการพัฒนาฝีมือแรงงาน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

       สำหรับความก้าวหน้าในการดำเนินการตามนโยบายไทยไปด้วยกันของจังหวัดเชียงรายที่สำคัญและเป็นรูปธรรมนั้น มี 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดเชียงรายอยู่ระหว่างการจัดทำศูนย์ข้อมูลน้ำของจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการ และสั่งการในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างเป็นระบบ จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงราย พร้อมได้สั่งการให้ทางจังหวัดมีพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่เวียงหนองหล่ม อำเภอแม่จัน เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำ โดยให้ดำเนินการขุดลอกตะกอนดินให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี 

      2. การดําเนินโครงการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนจังหวัดเชียงราย (คทช.) ทางจังหวัดมีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการในปี 2558 – 2564 จำนวน 100,574 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 99,909 ไร่ พื้นที่ ส.ป.ก 509 ไร่ และพื้นที่สาธารณประโยชน์155 ไร่ ทั้งนี้ ผลการดำเนินการได้อนุมัติการเข้าทำประโยชน์แล้ว จำนวน 22,098 ไร่ ได้จัดที่ดินทำกินให้ประชาชนแล้วจำนวน 2,817 ราย 3,633 แปลง และอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาต จำนวน 78,476 ไร่, และ 3. การกําหนดเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โซนอี จํานวน 13 พื้นที่ 165,205 ไร่ ขณะนี้จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตปฎิรูปที่ดิน และได้มีหนังสือลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์2564 แจ้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว