ครบรอบ129 ปีกระทรวงเกษตรฯ ชูเกษตรสมัยใหม่เชื่อมโยงการตลาดแบบครบวงจร

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษตรฯ จัดนิทรรศการผลงานภายใต้ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในวันครบรอบ 129 ปี  พร้อมประกาศเร่งเดินหน้าแก้ปัญหาความยากจน ชูเกษตรสมัยใหม่เชื่อมโยงการตลาดแบบครบวงจร

    วันที่1 เมษายน 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    เป็นประธานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 129 ปี พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยฯทั้ง 3 ท่านร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า, นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์, นายประภัตร โพธสุธน รวมถึง ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธี ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานได้จุดธูปเทียนและถวายพวงมาลัย เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลท้าวเวสสุวรรณ ศาลตายาย องค์พระพิรุณทรงนาค (หน้าอาคารและองค์พระพิรุณทรงนาค (ห้องพิพิธภัณฑ์จากนั้นเข้าสู่ช่วงพิธีสงฆ์ 

เฉลิมชัย ศรีอ่อน

      เนื่องในโอกาส ครบรอบ 129 ปี ที่กระทรวงเกษตรฯกำลังขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก จัดแสดงนิทรรศการร่วมกับอีก 12 หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ นิทรรศการความสำเร็จด้านบริหารจัดการของแปลงใหญ่มะม่วงแมลงทางเลือกใหม่ของอาหารโลกศักยภาพของที่ดินและการจัดการดินมุ่งสู่ความสำเร็จของแปลงใหญ่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสหกรณ์ และชลประทานสนับสนุนแหล่งน้ำเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ร่วมจัดบูธนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย อาทิ Tesco Lotus Makro Tops และไปรษณีย์ไทย

        ดร.เฉลิมชัย กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯมุ่งปฏิรูปด้านการเกษตรเพื่อให้ เกษตรกรมั่นคงภาคการเกษตรมั่งคั่งทรัพยากรการเกษตรยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี ดังนั้นกระทรวงเกษตรฯครบรอบ 129 ปี ในปี 2564 นี้ ทุกหน่วยงาน ในสังกัดจึงต้องเร่งขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงานภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ และ15 แนวนโยบายหลัก ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ซึ่งมีนโยบายเปิดตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ รองรับยุค New Normal และร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์สร้างเครือข่ายธุรกิจผ่านกิจกรรม “เกษตรพาณิชย์ทันสมัยยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 พัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้สู่การทำเกษตรสมัยใหม่และเกษตรแบบแม่นยํา พร้อมพัฒนาระบบโลจิสติกส์

      ด้านการเกษตรยุทธศาสตร์ “3’s” (Safety – Security – Sustainability – เกษตรปลอดภัยเกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืน)  ด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร ตลอดจนป้องกันบรรเทาปัญหาอุทกภัย รวมทั้งบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมผ่านข้อมูล Agri-Map ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน มีการพัฒนาฐานข้อมูล Big Data เพื่อการบริหารเชื่อมโยง ช่วยให้เกษตรกรมีข้อมูลที่ดี และยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน พร้อมสร้างความมั่นคงแก่เกษตรกร รวมถึงการพัฒนาตาม 15 แนวนโยบายหลัก ซึ่งมีการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านการเกษตรที่หลากหลายมิติ เพื่อยกระดับให้ภาคการเกษตรของไทยก้าวไปสู่มาตรฐานสากล และนำพาให้เกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน” ดร.เฉลิมชัยกล่าว

    นอกจากพิธีสำคัญในช่วงดังกล่าวแล้ว กระทรวงฯได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การดำเนินการจัดทำหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิเกษตราธิการและสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.อนันต์ สุวรรณรัตน์ และดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ร่วมลงนามข้อตกลงฯ ดังกล่าว และยังจัดกิจกรรมเปิดตัวเพลงประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Agri Challenge Special) เป็นครั้งแรกอีกด้วย