“ทองเปลว” ไขลานหัวหน้าส่วนราชการ ก.เกษตรฯเน้นสร้างการรับรู้ต่อประชาชน

  •  
  •  
  •  
  •  

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด มอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานภาคการเกษตร มุ่งเน้นสร้างการรับรู้ต่อพี่น้องประชาชน

     ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม Conference เรื่อง การชี้แจงผลงานและสถานการณ์ภาคเกษตร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมุ่งเน้นการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะต้องประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ความเข้าใจต่อพี่น้องเกษตรกรและประชาชน รวมถึงผลักดันให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดต่อเกษตรกรและประชาชน

 

     นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายทุกหน่วยงานในสังกัด ให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและเต็มประสิทธิภาพ อย่าให้เกิดความคลุมเครือต่อพี่น้องประชาชน

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ