๕ ชาติโชว์สุดยอดการแสดงพื้นเมืองร่วมฉลอง ๒๓๖ กรุงรัตนโกสินทร์

  •  
  •  
  •  
  •  

๕ ชาติอาเซียน “กัมพูชา-อินโดนีเซีย- เมียนมา-ฟิลิปปินส์-เวียดนาม” ร่วมฉลอง ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ โชว์สุดยอดการแสดงพื้นบ้านนานาชาติ ขับร้องระบำ-เล่นดนตรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้-ใช้วั ฒนธรรมกระชับความสัมพันธ์ไทย-ปร ะเทศเพื่อนบ้าน

[adrotate banner=”3″]

          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับหน่วยงานรัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดงานมหกรรมวัฒนธรรม   “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” วันที่ ๒๑ – ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และรอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยในส่วนสำนักงานปลัดกระทรวงวั ฒนธรรม จัดกิจกรรมมหกรรมการแสดงพื้นบ้านนานาชาติ วันที่ ๒๑-๒๕ เม.ย. ๒๕๖๑ จำนวน ๕ เวที ได้แก่ ลานคนเมือง สวนสันติชัยปราการ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โรงละครแห่งชาติ และสังคีตศาลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีคณะนั กแสดงจาก ๕ ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ร่วมกิจกรรม

          นายวีระ กล่าวอีกว่า สำหรับการแสดงแต่ประเทศ ได้แก่ ๑.กัมพูชา แสดงโดยคณะนักแสดง กรมศิลปะการแสดง กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ นำเสนอการแสดงประจำชาติ ทั้งในรูปแบบราชสำนั กและการแสดงท้องถิ่นกัมพูชา ได้แก่ แสดงชุด “RobamMonosanhchetana (Expression of Sentiment Dance)” ซึ่งเดิมเป็นการแสดงในราชสำนัก และการแสดงชุด “รำเก็บกระวาน (Cardamom Picking Dance)”  ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากทรั พยากรทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้ อยในชนบทของกัมพูชา และการแสดงชุด “พลอยสวย (Ploy Suoy Dance)” ผู้แสดงจะบรรเลงเครื่องเป่าที่ เรียกว่า “พลอย  (Ploy)” เพื่อระลึกถึงต้นกำเนิดแห่ งกาลเวลาและความเชื่อเรื่ องการกลับคืนสู่นิรันดร์

         ๒.อินโดนีเซีย แสดงโดยคณะ “Animal pop” นำแสนอการแสดงชุด “In Front of Papua”เล่าเรื่องราวของเมืองจายาปุระ และเมืองวาเมน่าที่เป็นเมืองแห่ งชนพื้นเมืองดั้งเดิมของจังหวัดปาปัวตั้งอยู่บนเกาะด้านทิ ศตะวันออกสุดของอินโดนีเซีย วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ธรรมชาติ ผู้คน และสัตว์ป่า ได้ถูกถ่ายทอดผ่านการแสดงร่ วมสมัยชุดนี้อย่างลงตัว

  

         ๓.เมียนมา แสดงโดยคณะนักแสดงจากกรมศิลปากร กระทรวงศาสนาและวัฒนธรรม เมียนมา นำเสนอชุดการแสดงพื้นบ้าน เช่น การแสดงระบำกลอง Moozarกลอง Ooziและกลอง Doobat รวมถึงการแสดงดนตรีพื้นบ้าน การแสดงตลก และการแสดงศิลปะป้องกันตัวในชุด Beautiful Bow Dance

          ๔.ฟิลิปปินส์ แสดงโดยคณะ Hinugyaw Cultural Dance นำเสนอการแสดงพื้นบ้าน ชุด “PYESTA KOLON DATAL” เป็นการแสดงที่แสดงถึงความสงบสุ ขและมิตรภาพ โดยผสมผสานการแสดงพื้นบ้านของชาวมินดาเนาและการแสดงชุด “KAGTABO BLAAN” ที่บอกเล่าถึงคติความเชื่ อและประเพณีของชาว Blaan รวมถึงการแสดงชุด “PAWAKAN”เป็นการแสดงศิลปะการต่อสู้ ของชาว Maguindanao ซึ่งมีท่วงท่าเลี ยนแบบมาจากการชนไก่

         ๕.เวียดนาม แสดงโดยคณะ “Lac Hong” เป็นคณะอาจารย์และนักดนตรีอาชี พแห่งวิทยาลัยดนตรีเมืองโฮจิมินห์นำเสนอการแสดงดนตรีและการขั บร้องที่ถ่ายทอดโดยบทเพลงดั้ งเดิม รวมถึงการแสดงดนตรีและการขับร้ องที่ได้นำเครื่องดนตรีพื้นบ้ านอันมีเอกลักษณ์จากชนบนพื้นที่ สูงตลอดจนถึงกลุ่มชนบริ เวณปากแม่น้ำ ถ่ายทอดผ่านศิลปะหลากหลายแขนง เช่น เครื่องดนตรี การร้องเพลง บทสวดในพิธีกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ กิจกรรมครั้งเป็นการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและช่วยเชื่อมความสัมพั นธ์ระหว่างประเทศไทยกั บประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ มประเทศอาเซียน 

ที่มา : ข่าวทำเนียบรัฐบาล