กรมประมงเดินหน้าพัฒนา 2,419 องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น หวังฟื้นฟูสัตว์น้ำ สร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้เกษตรกร

  •  
  •  
  •  
  •  

บัญชา สุขแก้ว

กรมประมง…เดินหน้าพัฒนา 2,419 องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น หวังฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ พัฒนาอาชีพ เสริมรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตยั่งยืน ตั้งเป้าปี 2564 ขยายโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงที่ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านประมงชายฝั่งอีก 250 ชุมชน 22 จังหวัดชายทะเล

      ​นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า หลังจากที่กรมประมงได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 จนถึงปัจจุบันนี้ ปรากฎว่า มีชาวประมงและเกษตรกร ได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงแล้วกว่า 2,419 ชุมชน จำนวนสมาชิก 91,278 ราย ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านประมงทะเลชายฝั่ง จำนวน 767 ชุมชน สมาชิก 31,823 ราย 2) ด้านประมงทะเลนอกชายฝั่ง จำนวน 64 ชุมชน สมาชิก 3,780 ราย 3) ด้านประมงน้ำจืด จำนวน 499 ชุมชน สมาชิก 17,821 ราย 4) ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ จำนวน 301 ชุมชน สมาชิก 7,434 ราย และ 5) ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 788 ชุมชน สมาชิก 30,420 ราย

     หลังจากที่กรมประมงได้เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนในทุกองค์ประกอบของการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ขณะนี้มีหลายชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดกับชุมชนของตนเอง เช่น องค์กรเครือข่ายกลุ่มประมงพื้นบ้าน ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา ที่สามารถปรับเปลี่ยนวิถีการทำประมงแบบไม่รู้กฎหมายและทำการประมงแบบขาดการอนุรักษ์ มาเป็นการจัดทำเขตอนุรักษ์และแนวฟื้นฟูหญ้าทะเล การจัดทำธนาคารปูม้า สร้างความสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีชุมชนอื่นอีกจำนวนมากที่ประผลสำ

     จะเห็นได้จากปี 2564 ได้ดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรให้กับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้าน 22 จังหวัดชายทะเล จำนวน 144 องค์กรชุมชน เพื่อพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน อาทิ กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ที่พัฒนาแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำในชุมชน , การพัฒนาปรับปรุงการจับสัตว์น้ำ, การเพิ่มมูลค่าแก่สินค้าสัตว์น้ำ เป็นต้น

     สำหรับในปี 2564 กรมประมงได้ขยายโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงต่อไปยังชุมชนที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านประมงชายฝั่งอีก 250 ชุมชนประมงพื้นบ้านทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล มีการจัดทำโครงการให้ความช่วยเหลือองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นผ่านโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร การจัดประชุมเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นฝั่งทะเลอันดามัน พร้อมสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงถิ่นระดับจังหวัด อีก 459 ชุมชน

    ทั้งนี้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน และล่าสุด คือ การจัดทำแผนงานและแนวทางในการพัฒนาการทำประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน และเตรียมส่งต่อให้คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดชายทะเลนำไปบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้เกิดความยั่งยืน โดยในปี 2565 นั้น กรมประมงได้เตรียมที่จะขยายพื้นที่สร้างความเข้มแข็งไปยังพื้นที่ประมงชายฝั่งทะเลและประมงน้ำจืด อีกกว่า 200 ชุมชน

​    “กรมประมง เชื่อมั่นว่า ขณะนี้การดำเนินโครงการต่างๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาชุมชนประมงท้องถิ่น จะช่วยให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างยังยืนควบคู่ไปกับวิธีประมงพื้นบ้านของไทยที่จะมีการพัฒนาไปสู่คุณภาพชีวิตที่มั่งคงของพี่น้องชาวประมงได้อย่างแน่นอน ดังนั้น จึงอยากเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรและชาวประมงที่มีการร่วมกลุ่มกันมาขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น เพื่อที่กรมจะผลักดันให้การช่วยเหลือทั้งเรื่องงบประมาณและความรู้ทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนของท่านโดยสามารถติดต่อขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นได้ที่สำนักงานประมงอำเภอ และสำนักงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล”.รองอธิบดีกรมประมง กล่าส