ทีมนักวิจัย มก.ค้นพบปลิงสกุลใหม่ “ปลิงกินหอยบางเขน” เป็นครั้งแรกในไทย เกาะหอยฝาเดียวน้ำจืด

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย… ผกามาศ ธนพัฒนพงศ์

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ค้นพบปลิงสกุลใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย “ปลิงกินหอยบางเขน” หรือ ” Batracobdelloides bangkhenensis ” เกาะอยู่กับหอยฝาเดียวน้ำจืด ภายใน มก. บางเขน กรุงเทพฯ เผยวิถีชีวิตใช้เปลือกหอยเป็นที่พักพิงในช่วงที่ดูแลตัวอ่อน ดูดกินของเหลวจากตัวหอยเป็นอาหาร

สำหรับคณะผู้วิจัย ที่ค้นพบ “ปลิงกินหอยบางเขน” หรือ ” Batracobdelloides bangkhenensis “ในครั้งนี้ประกอบด้วยนางสาวกฤติยา เชียงกุล นิสิตปริญญาเอก, ดร.ปรเมศร์ ตรีวลัยรัตน์ และ รศ.ดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


       Batracobdelloides bangkhenensis มีชื่อสามัญว่า “Bangkhen snail-eating leech” ชื่อไทย “ปลิงกินหอยบางเขน” เป็นปลิงกินหอยชนิดใหม่ที่พบครั้งแรกในประเทศไทย พบเกาะอยู่กับหอยฝาเดียวน้ำจืดหลายชนิด ได้แก่ Bithynia siamensis siamensis, Indoplanorbis exustus, Radix rubiginosa, Physella acuta และ Pomacea canaliculata

     โดยปลิงจะดูดกินของเหลวจากตัวหอย ใช้เปลือกหอยเป็นที่พักพิงในช่วงที่ดูแลตัวอ่อน โดยในภาพจะเห็นตัวอ่อนเกาะอยู่บริเวณด้านท้องของปลิง ถูกค้นพบครั้งแรกในบ่อน้ำ สวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

.     ปลิงกินหอยบางเขนนี้ มีขนาดเล็กยาวประมาณ 14 มิลลิเมตร ตัวใส มีเม็ดสีสีเขียวเข้มกระจายทางด้านหลัง มีตา 2 คู่ อยู่บริเวณปล้องที่ 3 การแยกชนิดของปลิงชนิดนี้ใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยา โดยการเปรียบเทียบยีน COI โดย phylogenetic tree ของยีน COI ระบุว่า B. bangkhenensis มีลักษณะแตกต่างจาก Batracobdelloides ชนิดอื่น ๆ

.     นับได้ว่า เป็นการพบปลิงสกุลใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นการพบในเจ้าบ้านที่เป็นหอยฝาเดียว ซึ่งในอดีตมีรายงานพบปลิงกลุ่มนี้ในเอเชียโดยมีรายงานพบในหอยแมลงภู่ ปลาน้ำจืด