ด่วนเลยลูกเกษตรกร!!เรียนเกษตรแม่โจ้ไม่ต้องสอบเข้า(คลิป)

  •  
  •  
  •  
  •  

            วันก่อนได้พูดคุยกับ ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ถึงปัญหาภาคการเกษตรในปัจจุบัน และวิเคราะห์ ถึงอนาคตที่อาจจะเกิดวิกฤตแรงงานภาคการเกษตร เพราะที่ผ่านมาภาคการเกษตรกำลังประสบปัญหาคนที่จะทำอาชีพเกษตรหายาก โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่มักจะเมินต่ออาชีพเกษตรทำให้ภาคการเกษตรจะมีแต่ผู้สูงอายุ ซึ่งเรื่องนี้ ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์  บอกว่า ทางสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อรับบุตรหลานทายาทของเกษตรกรเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 และ 5 ปี

            สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครเรียนนั้น ต้องเป็นบุตรเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสภาเกษตรกรฯที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือ จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละคณะ/สาขาวิชา (ปีการศึกษา 2562)   มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมต้องผ่านทุกรายวิชา

            ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2561 มีบุตรหลานของเกษตรกรทั่วประเทศที่สมัครผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 111 คน 14 คณะ นับเป็นความสำเร็จภายใต้ความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มอบให้สภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดทำการคัดเลือกบุตรหลานเกษตรกรเข้าศึกษาสู่รั้วมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาด้านการเกษตร นอกจากนี้สภาเกษตรกรฯได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านการเกษตรทั่วประเทศอีกด้วย

         สำหรับในปีการศึกษา 2562 เริ่มเปิดรับสมัครทายาทเกษตรกรเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด(สกจ.) แล้วตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์  และสิ้นสุดการรับสมัครในวันที่ 23 มีนาคม 2562 ติดต่อได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด หรือไปสมัครเรียนได้ทั้ง 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตเชียงใหม่ แพร่ และชุมพร (รายละเอียดในคลิป)

         หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ คุณวรินทร์กมล กฤตฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2937 หรือ 09-9384-6627 โทรสาร(fax) 0-5311-2920 Email : nfc.cmi@ncf.mail.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ