เด็กไทยเฮ ได้ดื่มนมฟรีตั้งแต่ก่อนอนุบาลยับถึง ม.3 ทุกวันตลอดทั้งปี

  •  
  •  
  •  
  •  

เด็กไทย-ผู้ปกครองได้เฮ มติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ไฟเขียวให้เยาวชนไทยได้ดื่มนมฟรีทุกวันตลอดปี ตั้งแต่ก่อนอนุบาลยันถึง ม.3 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพนักเรียนให้แข็งแรง ลดภาระค่าจ่ายผู้ปกครอง ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมด้วย

    นายระพีภัทร์จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 7/2564 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบออนไลน์ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีมติเห็นชอบโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบทุกวัน และโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1 – 3)ครบทุกวันโดยเตรียมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

    ทั้งนี้ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้นักเรียนได้ดื่มนมครบ 365 วัน รวมถึงขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ให้ได้ดื่มนมเพิ่มขึ้นด้วย เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยได้ดื่มนมมากขึ้น ถือเป็นการส่งเสริมให้ให้เยาชนไทยมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุัมกันเข้มแข็งลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการซื้อนมคุณภาพดีให้แก่เด็กและเยาวชนไทย อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมให้สามารถจำหน่ายน้ำนมดิบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรปรับตัวและลดผลกระทบจากเขตการค้าเสรี (FTA) ได้อีกทางหนึ่ง

    “สำหรับเป้าหมายโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบทุกวันตั้งเป้าให้นักเรียนระดับชั้นกอนประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จำนวนกว่า 7 ล้านคน ไดดื่มนมจากโครงการฯ วันละ 1 กล่อง จากเดิมได้ดื่ม 260 วันต่อปี เพิ่มขึ้นเปนเวลา 365 วันตอปและโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – 3) ครบทุกวันตั้งเป้าให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ไดดื่มนมจากโครงการฯวันละ 1 กล่อง ตลอดทั้งปีซึ่งถ้าทั้งสองโครงการได้รับการอนุมัติ ก็จะสามารถดำเนินการได้เลยในปีการศึกษา 2565” นายระพีภัทร์กล่าว.