คกก.อาหารนมเพื่อเด็กฯ เห็นชอบหนุน นร. ได้ดื่มนมโรงเรียนครบ 365 วัน

  •  
  •  
  •  
  •  

ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

คกก.อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปี 2564 พร้อมสนับสนุนให้เด็ก นร. ได้ดื่มนมโรงเรียนครบ 365 วัน ส่งเสริมการบริโภคนม ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย

    นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการอาหารและนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานสำนักกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับแก้ไขข้อความใน (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว ก่อนเตรียมเสนอเพื่อให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน พิจารณาลงนามต่อไป เพื่อวางแผนบริหารจัดการนมโรงเรียนได้ทันในช่วงเปิดภาคเรียน รวมทั้งวางแผนการขนส่งและโควต้าต่างๆ ให้ทันท่วงทีอีกด้วย

    นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมโรงเรียนครบ 365 วัน รวมถึงสนับสนุนให้เพิ่มช่วงชั้นมัธยมต้น (ม.1 – 3) ได้ดื่มนมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเพิ่มเติม ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อส่งเสริมการบริโภคนม ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยให้เกิดความเป็นธรรมและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศ ทั้งนี้ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธิการ และผู้ที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการดำเนินการและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเป็นชอบต่อไป.