“ประภัตร”  ชู 13 กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนบ้านหนองไผ่ ต้นแบบให้กับพื้นที่อื่น

  •  
  •  
  •  
  •  

“ประภัตร”  ชู 13 กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนบ้านหนองไผ่ ต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆ ได้อย่างดี  ระบุมีการเตรียมความพร้อมคุณสมบัติก่อนการยื่นขอสินเชื่อ เน้นจุดแข็งคุณภาพเนื้อโคเป็นที่ต้องการของตลาดและสร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

     นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านหนองไผ่ ต.ตรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีสุขทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในด้านการส่งเสริมอาชีพภาคเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์จึงดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวเนื่องฯ (โคขุน กู้วิกฤต Covid-19) ซึ่งเป็นโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ มีตลาดรองรับที่แน่นอน มีการประกันราคา

      สำหรับการสนับสนุนเงินทุน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการเลี้ยงสัตว์ 1 ล้านบาท ดอกเบี้ย 100 บาท/ปี ถือเป็นดอกเบี้ยที่ต่ำและไม่ต้องนำทรัพย์สินมาค้ำประกัน เพียงรวมเป็นกลุ่มและสมาชิก 7 คนขึ้นไป ยื่นจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกับเกษตรอำเภอ ดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อผ่านความเห็นชอบต่อไปซึ่งจะสามารถเป็นแหล่งเงินทุนที่ช่วยส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน

      “จากการลงพื้นที่มาหลายจังหวัด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านหนองไผ่ มีการจัดตั้งและผ่านการอนุมัติสินเชื่อสูงสุดถึง 13 กลุ่ม ซึ่งถือเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆ ได้อย่างดี ในการเตรียมความพร้อมคุณสมบัติก่อนการยื่นขอสินเชื่อ ทั้งด้านองค์ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ การมีตลาดรองรับที่แน่นอนโดยธ.ก.ส.สาขาวังพิกุล ได้ร่วมส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และ ผู้สนใจการเลี้ยงวัว สามารถเข้าศึกษาดูงานการเลี้ยงโคขุนเพื่อการส่งออก และสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทองจำกัด ซึ่งเลี้ยงโคขุนโดยปราศจากสารเร่งเนื้อแดง และมีตลาดต่างประเทศรับซื้อแน่นอน” นายประภัตร กล่าว


      รมช.เกษตรฯ กล่าวอีกว่า จุดแข็งของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านหนองไผ่ คือการเลือกเลี้ยงโคพันธุ์ดี เป็นลูกผสมระหว่างโคที่แม่พันธุ์ลูกผสมบราห์มัน ผสมกับน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ชาโรเล่ ซึ่งเจริญเติบโตเร็ว และคุณภาพเนื้อเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ รวมถึงสมาชิกทุกคนมีใจรักในการเลี้ยงโค มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์การเลี้ยงโคมาเป็นเวลานาน สมาชิกมีวัตถุดิบที่ใช้ผสมอาหาร TMR ทำให้ลดต้นทุนการผลิต สมาชิกทุกคนผ่านการอบรมการเลี้ยงโคขุนโดยไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดง และสหกรณ์เป็นผู้รับซื้อคืนทั้งหมดมีการประกันราคาขั้นต่ำ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด เป็นผู้ซื้อขายโคขุนให้กับต่างประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับในคุณภาพ