ธ.ก.ส. เปิดตัว “ประกันภัยโคเนื้อ” จ่าย 400 คุมครอง 3 หมื่นบาท

  •  
  •  
  •  
  •  

.ก.ส. รุกงานประกันภัยด้านการเกษตร เปิดโครงการประกันภัยโคเนื้อ เพื่อช่วยเกษตรกรลดความเสี่ยงจากการตายของโคเนื้อที่เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ กำหนดค่าเบี้ยประกันภัย 400 บาท/ตัว วงเงินคุ้มครอง 30,000 บาท/ตัว ระยะเวลาคุ้มครอง 6 เดือน เริ่มจำหน่ายกรมธรรม์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ธ.ก.ส. ทุกสาขา

      นายอภิรมย์สุขประเสริฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธ.ก.ส. และกรมปศุสัตว์ได้มีนโยบายในการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ได้แก่โคเนื้อกระบือ แพะเนื้อ และไก่พื้นเมืองรวมถึงกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคปศุสัตว์ไทยและช่วยฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกรพร้อมทั้งสนับสนุนการจัดการด้านตลาดผลิตผลการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ แต่เพื่อสร้างอาชีพทางเลือกใหม่ด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงสัตว์สำหรับจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ

   

    ทั้งนี้เพื่อสร้างระบบภูมิคุ้มกันและส่งเสริมให้เกษตรกรมีการจัดการความเสี่ยงด้านการผลิต ทาง ธ.ก.ส.ได้จัดทำโครงการประกันภัยโคเนื้อ เพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้ออันเนื่องมาจากการตายของโคเนื้อที่เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุให้สามารถพยุงตัวได้ และมีทุนเหลือเพียงพอต่อการเริ่มต้นใหม่ในอัตราค่าเบี้ยประกันภัยตัวละ 400 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแล้ว)โดยให้ความคุ้มครองการตายจากการเจ็บป่วยของโคเนื้อ ไม่เกิน 30,000 บาทต่อตัวและการตายจากอุบัติเหตุ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า น้ำท่วม ดินถล่ม พายุ และแผ่นดินไหว ไม่เกิน 30,000 บาทต่อตัวระยะเวลาคุ้มครองสิ้นสุดเมื่อส่งขายคอกกลางหรือ 6 เดือนนับจากวันขอเอาประกันภัย

      สำหรับเงื่อนไขผู้ขอเอาประกันภัยต้องเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและได้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมปศุสัตว์ด้านโคเนื้อที่ขอเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีความพิการซึ่งมีผลกับสุขภาวะและไม่เป็นโรคเรื้อรังไม่อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาลมีอายุไม่เกิน 36 เดือนได้ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์และมีการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์(NID คือ การเขียนที่ใบหู / RFID คือ การฝังชิบที่ใบหู) มีบันทึกประวัติถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยและโรคคอบวม(Hemorrhagic Septicemia) มาแล้วไม่เกิน 1 เดือนนับแต่วันที่ขอเอาประกันภัยโดยเกษตรกรผู้เอาประกันภัยจะต้องแสดงเอกสารยืนยันตัวตนของโคเนื้อ ระยะเวลารอคอย 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอเอาประกันภัยโคเนื้อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02 555 0555

 

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ