อ.ต.ก.หนุนเกษตรกร เปิดจุดขายข้าวสารคุณภาพเคลื่อนที่ เริ่ม 20-21 พ.ย. 64 นี้ที่เคหะร่มเกล้า ตามด้วยเคหะนนทบุรี

  •  
  •  
  •  
  •  

อ.ต.ก.ได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนเกษตรกร จัดกิจกรรม “เชื่อมโยงข้าวสารไทยสู่ตลาดชุมชน” เปิดจุดจำหน่ายข้าวสารคุณภาพเคลื่อนที่  เริ่ม 20-21 พ.ย. 64 ที่เคหะร่มเกล้า ลาดกนระบัง และ 27 -28 พ.ย. เคหะจังหวัดนนทบุรี

     นายปณิธาน มีไชยโย  รองผู้อำนวยการ อ.ต.ก. รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ต.ก. กล่าวว่า องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดกิจกรรม “เชื่อมโยงข้าวสารไทยสู่ตลาดชุมชน” เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน นำผลผลิตข้าวสารและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวสารมาจัดจำหน่าย ส่งตรงถึงผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ในราคาที่เหมาะสม

     ทั้งนี้เป็นการเพิ่มช่องทางในการระบายผลผลิตข้าวสารและเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการแบบครบวงจร และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รู้จักข้าวแต่ละสายพันธุ์มากขึ้น ข้าวแต่ละชนิดมีประโยชน์ มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างไรบ้าง เพราะปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มใส่ใจสุขภาพและคุณภาพของสินค้ามากขึ้น

    ดังนั้น อ.ต.ก. จึงได้คัดสรรข้าวคุณภาพไทยจากทั่วทุกภูมิภาค พร้อมเชื่อมโยงตลาดข้าวสารจากเกษตรกรไทยสู่ผู้บริโภคโดยตรง ภายใต้ระบบการผลิตข้าวมาตรฐาน Q (ข้าว GAP) ข้าวอินทรีย์ รวมไปถึงข้าวเฉพาะถิ่นที่มีโภชนาการสูง และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ทำมาจากข้าว  

 
     สำหรับกิจกรรม “เชื่อมโยงข้าวสารไทยสู่ตลาดชุมชน” เป็นการบูรณาการร่วมกัน โดย อ.ต.ก.ได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการเกษตร ในการคัดสรรข้าวสารคุณภาพจากเกษตรกรมาจำหน่าย และสำนักงานการเคหะแห่งชาติ ที่สนับสนุนจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้  โดย อ.ต.ก.จะเปิดให้บริการจุดจำหน่ายข้าวสาร 2 จุด คือที่การเคหะร่มเกล้าแขวงคลองสองต้นหนุ่น ลาดกระบัง กทม. เริ่มครั้งแรกระหว่างวันที่ 20-21 พ.ย.54 อีกแห่งคือการเคหะนนทบุรี ตรารายละเอียดในตารางช้างล่าง

การเคหะร่มเกล้า ลาดกระบัง การเคหะจังหวัดนนทบุรี สาขา 2
ครั้งที่ 1 วันที่ 20 – 21 พ.ย.64 (เสาร์-อาทิตย์) ครั้งที่ 1 วันที่ 27 – 28 พ.ย.64 (เสาร์-อาทิตย์)
ครั้งที่ 2 วันที่ 25 – 26 ธ.ค.64 (เสาร์-อาทิตย์) ครั้งที่ 2 วันที่  8 – 9  ม.ค.65   (เสาร์-อาทิตย์)
ครั้งที่ 3 วันที่ 29 – 30 ม.ค.65 (เสาร์-อาทิตย์) ครั้งที่ 3 วันที่  5 – 6  ก.พ.65   (เสาร์-อาทิตย์)
ครั้งที่ 4 วันที่ 26 – 27 ก.พ.65 (เสาร์-อาทิตย์) ครั้งที่ 4 วันที่  5 – 6  มี.ค.65   (เสาร์-อาทิตย์)
ครั้งที่ 5 วันที่ 26 – 27 มี.ค.65 (เสาร์-อาทิตย์) ครั้งที่ 5 วันที่  2 – 3  เม.ย.65  (เสาร์-อาทิตย์)
ครั้งที่ 6 วันที่ 23 – 24 เม.ย.65 (เสาร์-อาทิตย์) ครั้งที่ 6 วันที่  7 – 8  พ.ค.65   (เสาร์-อาทิตย์)
ครั้งที่ 7 วันที่ 28 – 29 พ.ค.65 (เสาร์-อาทิตย์) ครั้งที่ 7 วันที่  4 – 5  มิ.ย.65   (เสาร์-อาทิตย์)
ครั้งที่ 8 วันที่ 25 – 26 มิ.ย.65 (เสาร์-อาทิตย์) ครั้งที่ 8 วันที่  2 – 3  ก.ค.65   (เสาร์-อาทิตย์)
ครั้งที่ 9 วันที่ 30 – 31 ก.ค.65 (เสาร์-อาทิตย์) ครั้งที่ 9 วันที่  6 – 7  ส.ค.65   (เสาร์-อาทิตย์)

    การจัดงานในครั้งนี้ คาดการณ์ว่าจะสามารถเชื่อมโยงตลาดและกระจายผลผลิตข้าวสารของเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภคได้ไม่น้อยกว่า 15 ตัน มูลค่าการจำหน่ายกว่า 1.5  ล้านบาท ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทยผู้ปลูกข้าว