ธ.ก.ส.ปลูกป่า สร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ 68 พรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

  •  
  •  
  •  
  •  

ธ.ก.ส.เดินหน้าโครงการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ”เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10สืบสานแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยดำเนินการปลูกป่าพร้อมกัน 218 ไร่ และสร้างฝายชะลอน้ำอีกจำนวน 68 ฝาย ทุกภาคทั่วประเทศ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา พระบาทสมเด็จ    พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)จัดงานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติบนพื้นที่ 20 ไร่ ณ บ้านบึงไม้ ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีนายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เป็นประธานพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเข้าร่วมงานโดยในโอกาสมหามงคลนี้ ยังดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่ต่าง ๆ รวม 10 แห่งและสร้างฝายชะลอน้ำ 68 ฝายทุกภาคทั่วประเทศ

โดยการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ”เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10  ซึ่งมีพระราชปณิธานในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอด  ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรประกอบกับ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 รวมต้นไม้ที่ปลูกในโครงการจำนวน 65,050ต้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ธ.ก.ส. จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริ “ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” มาใช้เป็นหลักในการดำเนินงาน และบูรณาการร่วมกับโครงการต่าง ๆ ของ ธ.ก.ส.อาทิ โครงการธนาคารต้นไม้ การพัฒนากลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มเพาะกล้าไม้ การใช้ต้นไม้เป็นหลักประกันสินเชื่อ ก่อให้เกิดการสนับสนุนดูแลรักษาป่าไม้ อนุรักษ์ดินและน้ำให้อุดมสมบูรณ์ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและคนในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมและเกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารตามหลักการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value : CSV)อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ในระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2563ได้มีการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพร้อมกันทั่วประเทศ 10 แห่ง ได้แก่ บ้านบึงไม้ ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีบ้านบนนา ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่บ้านสนามคลี ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลกบ้านโคกสำราญ ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนครบ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหารบ้านไร่ใต้พัฒนา ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีบ้านคลองตามั่น ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีบ้านทองมงคล  อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์บ้านสวยศรี ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักสงฆ์แม่ลาน ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี รวมเป็นพื้นที่ป่าจำนวน 218 ไร่ต้นไม้ 43,600 ต้น ในส่วนของการสร้างฝายชะลอน้ำ จะดำเนินการสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 มีนาคม 2564จำนวน 68 ฝาย ในพื้นที่ทุกภาคทั่วประเทศ

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ