ใกล้แล้วงาน เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 22 “ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน”ต้นธันวาฯนี้

  •  
  •  
  •  
  •  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนเตรียมจัดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 22 “ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน”ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 สุดยอดภายในงานภายในได้รวบรวมเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางด้านการเกษตรไว้ แบบครบวงจร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ มีการสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์ความรู้มาอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารทรัพยากร ที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และต่อยอดจากผลงานการศึกษาวิจัย ของบุคลากรและนิสิต อีกทั้งมีความร่วมมือในด้านการศึกษา จากสาขาต่าง ๆ กับหลากหลายประเทศ ทั้งในแถบภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก และทุกปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ได้จัดงาน”เกษตรกำแพงแสน” มา 21 ปีแล้ว ในปีนี้ได้เตรียมจัดงาน เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 22 ภายใต้แนวคิด“ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน”ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

สำหรับงานเกษตรกำแพงแสน ที่จัดขึ้นในทุก ๆ ปีนั้น เป็นการจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรและนิสิต ได้มีพื้นที่สำหรับการเผยแพร่ผลงานการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ทางวิชาการ และบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้ ในทุกรูปแบบ พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรม และ บทบาทขององค์กร ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเกษตร ทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้แก่ เกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชน และชุมชนผู้สนใจทั่วประเทศ อีกทั้งนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ปีนี้เป็นอีกครั้งหนึ่ง ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดงานเกษตรกำแพงแสนขึ้น ภายใต้คำขวัญ “ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน” วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่ทรงให้ความสำคัญแก่การเกษตร เพราะทรงเห็นว่าการพัฒนาการเกษตร ที่จะได้ผลจริงนั้น จะต้องลงมือทดลองค้นคว้าต้องปฏิบัติอย่างค่อยเป็นค่อยไป ดังพระราชดำรัสว่า “เกษตรกรรมนี้หรือความเป็นอยู่ของเกษตรกรนั้นขอให้ปฏิบัติไม่ใช่ถือตำราเป็นสำคัญอย่างเดียว” ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินตามแนวพระราชดำรัสอย่างจริงจัง

โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดนิทรรศการวิจัย การประชุมวิชาการด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพเพื่อความกินดีอยู่ดี ดังจะเห็นได้จากผลงานค้นคว้า วิจัยและนวัตกรรมทางการเกษตร ที่นำมาเสนอในวันนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเกษตรทั้งสิ้น ในงานนี้เกษตรกรและประชาชนสามารถเข้าชม และเข้าศึกษาได้จากผลงานวิจัย นวัตกรรมทางการเกษตร ในงานเกษตรกำแพงแสน ดังต่อไปนี้

ภายในงานได้รวบรวมเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางด้านการเกษตรไว้ แบบครบวงจร ประกอบด้วย การประชุมวิชาการแห่งชาติ งานแสดงนิทรรศการ เกษตรเพื่อคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและพัฒนาอาชีพ โดยมีไฮไลท์ที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ การจัดแสดงความสัมพันธ์ของแมลงกับมนุษย์ ได้แก่แมลงอุตสาหกรรม เช่น ไหม ผึ้ง ครั่ง งานมหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรไทย (ThaiTAM2018) ฟาร์มอัจฉริยะ คลินิกดิน รักษาดินให้อุดมสมบูรณ์ พืชไร่เพื่อสุขภาพ นิทรรศการพันธุ์ข้าวมีคุณค่าและมูลค่าสูง เช่น ข้าวน้ำตาลต่ำ ข้าวต้านมะเร็ง ข้าวทนน้ำท่วม ข้าวทนแล้ง ทนโรค ทนแมลง และการแปรรูปข้าวเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ พืชสวน มหัศจรรย์ สีสัน ความหลากหลายที่มีชีวิต สถานีรักษ์พืช การแสดงผลงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และการจัดแสดงนิทรรศการพันธุกรรม คือชีวิต ซึ่งจัดแสดงความหลากหลายของพันธุกรรมพืชผักเขตร้อนของไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงแพลตฟอร์มผลิตพืชสำหรับอนาคต เครื่องตัดหญ้าอัตโนมัติด้วยก๊าชชีวภาพ ระบบเคลือบผิวพืช ดอก และผลไม้ด้วยละอองไอเย็นเสริมประจุไฟฟ้าและควบคุมการกลั่นตัวด้วยคลื่นความถี่ใกล้เสียง ต้นแบบเตาเผาถ่านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตถ่านคุณภาพสูง การจัดแสดงด้านการประมง จาก 5 สถานีวิจัย คณะประมง ได้แก่ การเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ พัฒนาการเลี้ยงปลานิลในประเทศโมซัมบิก การเพาะเลี้ยงและอนุรักษ์ปูม้า เป็นต้น

ในส่วนของตลาดนัดวิจัย พบกับงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กว่า 100 ผลงาน พบกับ ข้าวปิ่นเกษตร+4 ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้นำในการสร้างพันธุ์ ข้าวหอมมะลิ +4 ที่สามารถต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคไหม้คอรวง เพลี้ยกระโดด และทนน้ำท่วมฉับพลัน มีผลผลิตสูงกว่า 1 ตัน ต่อไร่ และมีดัชนีน้ำตาลต่ำกว่าข้าวบัสมาติ ข้าวหอมปิ่นเกษตร+4 จะเป็นความหวังของชาวนาในเขตชลประทานที่ต้องการพันธุ์ข้าวที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ฟักทองรับประทานสดพันธุ์ KPS-Sri-10-R มะเขือเทศสีดาทิพย์ 5 พันธุ์ใหม่ ผลดก ทนทานโรค พริกชี้ฟ้าลูกผสม โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน พันธุ์วากิว และนวัตกรรมทางการศึกษาเสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง เป็นต้น

พร้อมกันนี้ ยังมีการจัดงานมหกรรมอาชีพอิ่มเกษตร เรียนรู้ ทำกิน สร้างอาชีพ และ “กล้วยไม้ Expo” ซึ่ง จะมีการจัดกิจกรรมการจัดสวนโดยใช้กล้วยไม้ หลากหลายชนิด และจัดสวนในรูปแบบต่างๆ เช่น สวนธรรมชาติ สวนกล้วยไม้แนวตั้ง ทุกสวนจัดโดยนักจัดสวนมืออาชีพที่ได้แสดงผลงานในงานต่างๆ เช่น งานพืชสวนโลก การจัดแสดงและประกวดกล้วยไม้นานาชนิด เช่น สกุลแวนด้า สกุลหวาย คัทลียา รองเท้านารี สกุลรีแนนเทอรา อะแรคนีส อแรนดา และสกุลใกล้เคียง เป็นต้น รวมทั้งการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเครื่องมือทางการเกษตรอีกด้วย

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ