นบข. เคาะแล้วช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาท เตรียมชงเข้า ครม. 14 พ.ย. 66 นี้

  •  
  •  
  •  
  •  

คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวฯ เคาะแล้วมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2566/67 ในวงเงินงบประมาณ 56,321 ล้านบาท เพื่อสนันสนุนไร่ละ 1,000 บาท แต่ไม่เกินรายละ 20 ไร่ พร้อมเข้าครม. 14 พ.ย. 66 นี้

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน และมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 4.68 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศไทย ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 20 ไร่ รวมไม่เกิน 20,000 บาทต่อราย วงเงินงบประมาณจ่ายขาด 56,321 ล้านบาท

ส่วนปีการผลิตถัดไป กระทรวงเกษตรฯ ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพในการเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตลอดกระบวนการผลิต และเพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาว นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบการขอเพิ่มกรรมการของคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) จำนวน 3 ราย และขอเพิ่มอนุกรรมการของคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติการผลิต (กข.) จำนวน 2 ราย เพื่อให้การดำเนินงานบริหารจัดการข้าวเป็นไปด้วยความราบรื่น คล่องตัว มีการพิจารณาโดยละเอียดถี่ถ้วน รอบคอบครบทุกด้าน พร้อมนำมติเสนอคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ต่อไป