ตั้งเป้าไทยผู้นำผลิต-การค้ากาแฟคุณภาพอาเซียน สู่ตลาดโลกในปี 64

  •  
  •  
  •  
  •  

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน “ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2560 – 2564” ตั้งเป้าให้บรรลุเป้าหมาย “การเป็นผู้นำการผลิตและการค้ากาแฟคุณภาพในภูมิภาคอาเซียน ก้าวไกลสู่ตลาดโลกภายใต้ภาพลักษณ์กาแฟไทย” ภายในปี 2564

         นายณรงค์ อ่อนสะอาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 (1st ASEAN Coffee Industry Development Conference: ACID) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ว่า การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน “ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2560 – 2564” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมายของการ “เป็นผู้นำการผลิตและการค้ากาแฟคุณภาพในภูมิภาคอาเซียน ก้าวไกลสู่ตลาดโลกภายใต้ภาพลักษณ์กาแฟไทย” ภายในปี 2564 โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาโอกาสในธุรกิจกาแฟ ภายใต้บริบทของอาเซียนให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกาแฟของไทยในทุกภาคส่วน โดยจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปกาแฟ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และเกษตรกร

       ทั้งนี้เพื่อวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟอย่างรอบด้านโดยครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ทันสมัยเพื่อการเพิ่มมูลค่าและผลผลิตกาแฟของประเทศไทยอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการยกระดับคุณภาพและภาพลักษณ์ของกาแฟไทยสู่มาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจกาแฟของประเทศไทยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางบนเวทีวิชาการระดับอาเซียนด้วย

        สำหรับ “ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2560 – 2564” ได้มุ่งเน้นการสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้ากาแฟในอาเซียน การเพิ่มผลผลิตกาแฟในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม การสร้างและพัฒนาเครือข่ายระหว่างกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ รวมถึงการยกระดับคุณภาพและภาพลักษณ์ของกาแฟไทยสู่มาตรฐานสากล ซึ่ง “ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2560 – 2564” มีเป้าหมายสำคัญที่จะต้องบรรลุในปี 2564 ได้แก่ 1) รักษาผลผลิตกาแฟภายใต้การผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 30,000 ตัน/ปี 2) เพิ่มผลผลิตให้มากกว่า 250 กิโลกรัม/ไร่ ในสวนเดี่ยว และมากกว่า 150 กิโลกรัม/ไร่ ในสวนผสมผสาน 3) ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรอย่างน้อย 10% และ 4) เพิ่มมูลค่าการค้ากาแฟอย่างน้อย 10%

         นายณรงค์ กล่าวอีกว่า “ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2560 – 2564” ยังได้กำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งภาครัฐ มูลนิธิโครงการหลวง สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อดำเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มูลนิธิโครงการหลวง สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เป็นต้น

       “กาแฟ เป็นสินค้าที่มีมูลค่าการค้าขายสูงเป็นอันดับที่ 2 ของโลก รองจากปิโตรเลียม และมีการเติบโตของตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยการบริโภคกาแฟของประชากรโลกเติบโตเฉลี่ยปีละ 1.2% ซึ่งจากข้อมูลของ International Coffee Organization – ICO ระบุว่า ปีเพาะปลูก 2015 ผลผลิตกาแฟของโลกสูงถึง 9 ล้านเมตริกตัน จากการเพาะปลูกใน 70 ประเทศ ส่งผลให้อุตสาหกรรมกาแฟสร้างเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชากรกว่า 25 ล้านคนทั่วโลก โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในทวีปแอฟริกา ละตินอเมริกา อเมริกาใต้ และกลุ่มประเทศอาเซียน แต่ เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพของอาเซียนในการพัฒนาธุรกิจกาแฟ พบว่าแม้อาเซียนจะเป็นอนุภูมิภาคในทวีปเอเชียที่มีสมาชิกอยู่เพียง 10 ประเทศ แต่อาเซียนมีศักยภาพสูงทั้งในการผลิตและส่งออก รวมถึงบริโภคกาแฟมากที่สุดภูมิภาคหนึ่งของโลก”ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าว

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ