ธ.ก.ส. จัดงบฯหมื่นล้าน ปล่อยสินเชื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจ

  •  
  •  
  •  
  •  

ธ.ก.ส.หนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมฟื้นเศรษฐกิจ จัดสินเชื่อวงเงิน 10,000 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ย MLR – 2.25% ต่อปีให้ อบจ. อบต. เทศบาล เมืองพัทยาและกทม.ไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและโครงการพัฒนาต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เกิดเงินทุนหมุนเวียน สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และหนุนแรงงานคืนถิ่นให้มีอาชีพเลี้ยงตนเองได้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

        นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง ประกอบกับการคาดการณ์แนวโน้มอัตราการเติบโตของ GDP ภายในประเทศที่ลดต่ำลง  อันเนื่องจากการลงทุนในภาคเอกชนชะลอตัว  ดังนั้น เพื่อให้องค์กรภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งมีบทบาทในการดูแลประชาชน  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่รวมถึงลดปัญหาการว่างงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานคืนถิ่นให้มีอาชีพเลี้ยงตนเองได้และยังเป็นการป้องกันปัญหาทางสังคมธ.ก.ส. จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากวงเงินรวม 10,000 ล้านบาทเพื่อนำไปลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และโครงการพัฒนาต่าง ๆ อัตราดอกเบี้ย MLR – ไม่เกิน 2.25% ต่อปี (ปัจจุบัน MLR เท่ากับ ร้อยละ 4.875 ต่อปี) ทั้งนี้เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

    สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานครโดยนำสินเชื่อดังกล่าวไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนหรือค่าลงทุนอาทิ การสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยหรืออาหารสัตว์โรงสีข้าวชุมชนตลาดจำหน่ายสินค้าการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนการศึกษา อบรม สัมมนา ดูงานหรือฝึกงานในด้านการส่งเสริมอาชีพ หรือเพื่อการศึกษาของบุคคลในครอบครัวของประชาชนในพื้นที่การสร้างสนามกีฬาสวนสาธารณะ ศูนย์การแพทย์ชุมชนการเสริมสร้างการเข้าถึงระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน รวมไปถึงความต้องการทางด้านการแพทย์การจัดหาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เป็นต้น

    ทั้งนี้อปท.จะต้องดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกทั้งโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนสินเชื่อต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาอปท. และมีการตั้งงบประมาณเพื่อชำระหนี้คืนแก่ธนาคารวงเงินกู้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินกู้โดยวิเคราะห์จากแผนการดำเนินงานงบการเงิน ระดับขีดความสามารถในการก่อหนี้ของ อปท. แต่ละแห่ง ซึ่งกำหนดจากความสามารถในการจัดเก็บรายได้และรายได้จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลางในส่วนของการชำระคืนกรณีเป็นทุนหมุนเวียนหรือเป็นค่าใช้จ่ายชำระคืนไม่เกิน 12 เดือนกรณีพิเศษไม่เกิน 18 เดือนกรณีเป็นค่าลงทุนชำระคืนรายงวดไม่เกิน 10 ปี (ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายผูกพันของอปท.)ทั้งนี้ อปท.ที่มีความสนใจและต้องการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อตามโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ