มก.จับมือ 3 พันธมิตร พัฒนาพื้นที่ตลาดอาหารเกษตรปลอดภัยครบวงจรในนาม AIC กรุงเทพมหานคร

  •  
  •  
  •  
  •  

                                                            ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จับมือ กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพัฒนาพื้นที่ตลาดอาหารเกษตรปลอดภัย ครบวงจรในนามของ  AIC กรุงเทพมหานคร เผยทั้ง 4 ฝ่าย เตรียมพิธีลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาวันที่ 14 มกราคม 2564 นี้

     ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากสินค้าเกษตรทุกประเภทของประเทศไทย ได้รับความสนใจและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภครวมถึงผู้ประกอบการทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง ขณะเดียวกันการเปิดพื้นที่ขายอย่างเป็นระบบครบวงจรทั้งในระบบ offline และ online รวมถึงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรของประเทศในระดับนานาชาติ ยังต้องอาศัยการทำงานแบบองค์รวมกับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร

     ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะสถาบันการศึกษา จึงได้ประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา กับ กรมประมง กรมปศุสัตว์ และ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมอาหารปลอดภัย ในนามของ AIC กรุงเทพมหานคร โดยมีการพัฒนาพื้นที่ตลาดอาหารปลอดภัยให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมการตลาดให้กับสินค้าเกษตรทุกประเภทอย่างครบวงจรทั้งในระบบ offline และ online

    ดังนั้น ทั้ง 4 ฝ่ายตกลงกันจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ลงนามประกอบด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

    ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร AIC ได้กล่าวถึงการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง และความสำคัญของการดำเนินงานของ AIC ด้วย

ข่าวโดย : ผกามาศ ธนพัฒนพงศ์