เน้น 3 ขั้นตอนหลักเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์-ข้าว GAP ครบวงจร

  •  
  •  
  •  
  •  
คณะทำงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร พิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวทางและกรอบเวลาการดำเนินงาน ปี 2562/63 เน้น 3 ขั้นตอนหลัก “การรับสมัครผู้ประกอบการค้าข้าว-การจับคู่ธุรกิจ-บันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าว”ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวกับกลุ่มเกษตรกร
 
         นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ณ กรมการข้าว ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวทางและกรอบเวลาการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปี 2562/63 โดยยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิม แต่มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวทางและกรอบเวลาการดำเนินงานโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
       สำหรับกระบวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษคร มีกิจกรรมหลักเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ด้านการผลิต ปีการผลิต 2562/63 ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนใหญ่ ได้แก่  การรับสมัครผู้ประกอบการค้าข้าว การจับคู่ธุรกิจ และการทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าว (MOU) ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวกับกลุ่มเกษตรกร โดยจะเปิดให้ผู้ประกอบการค้าข้าวยื่นเอกสารทั้งหมดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 10 สิงหาคม 2562 2) การซื้อขายข้าวระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวและกลุ่มเกษตรกร ซึ่งผู้ประกอบการค้าข้าวต้องรับซื้อผลผลิตข้าว ปีการผลิต 2562/63 รอบที่ 1 (นาปี) จากกลุ่มเกษตรกร ในช่วงเวลาที่กำหนด คือ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563 และ 3) การขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ยของผู้ประกอบการค้าข้าว
        ส่วนความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปี 2561/62 ผู้ประกอบการได้มีการรับซื้อข้าวที่เกษตรกรนำมาขายตามที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ไว้ และผ่านความเห็นชอบจากคณะทำงานโครงการเชื่อมโยงฯ แบ่งเป็น 1) ผู้ประกอบการค้าข้าวรับซื้อข้าวอินทรีย์ จำนวน 20 ราย มีการรับซื้อผลผลิตข้าวจำนวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 95 โดยมีปริมาณซื้อข้าวอินทรีย์ 3,212.41 ตัน คิดเป็นร้อยละ 12.38 ของปริมาณข้าวที่ทำ MOU และ 2) ผู้ประกอบการค้าข้าวรับซื้อข้าว GAP จำนวน 8 ราย มีการรับซื้อผลผลิตข้าว จำนวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.5 โดยมีปริมาณซื้อข้าว GAP 2,364.80 ตัน คิดเป็นร้อยละ 12.17 ของปริมาณข้าวที่ทำ MOU
 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ