มก.ตั้งศูนย์เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อ สวล.ตรวจสอบรับรองด้านก๊าซเรือนกระจก

  •  
  •  
  •  
  •  

วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม-คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จับมือตั้งให้ศูนย์เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นหน่วยตรวจสอบรับรองด้านก๊าซเรือนกระจก ที่มีระบบงานสอดคล้องตามมาตรฐานสากล หวังขึ้นทะเบียนระดับชาติ

           เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.ดำรงค์       ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหน่วยตรวจสอบรับรองด้านก๊าซเรือนกระจก ระหว่าง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (VGreen) คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแทน กับ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์ เป็นตัวแทนร่วมกันลงนาม ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการร่วมกันครั้งนี้ จะนำไปสู่ภารกิจและบทบาทสำคัญ คือการจัดตั้งให้ศูนย์เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (VGREEN: Centre of Excellence on environmental strategy for GREEN business) เป็นหน่วยตรวจสอบรับรองด้านก๊าซเรือนกระจก (VVB, Validation/Verification Bodies)  ที่มีระบบงานสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพื่อก้าวไปสู่การขอรับการตรวจประเมินและรับรองระบบงานจาก คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (NAC, National Accreditation Council) ซึ่งสอดคล้องตามเป้าหมายระดับชาติในการขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจสอบรับรองด้านก๊าซเรือนกระจกที่มีความสำคัญอย่างมากต่อประเทศไทย

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือของการรายงานปริมาณการปล่อยและลดก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กรและโครงการ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการของคณะสิ่งแวดล้อมกับคณะวนศาสตร์ เพื่อสนับสนุนงานการดำเนินงานตรวจสอบ/ทวนสอบค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร และการตรวจสอบ/ทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย สาขาการผลิตและใช้พลังงาน สาขาป่าไม้และการเกษตร ตาม มาตรฐานขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อันจะเป็นการสนับสนุนงานด้านก๊าซเรือนกระจกในระดับชาติและสากล ตลอดจนเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับคณะสิ่งแวดล้อม คณะวนศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเป็นผู้นำด้านตรวจสอบรับรองด้านก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

 

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ