ติวเข้ม ผู้ผลิต ผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตรรับกฎกระทรวง 6 เรื่อง

  •  
  •  
  •  
  •  

มกอช. ติวเข้ม ผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้นำเข้าสินค้าเกษตร เรียนรู้การใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตร เพื่อดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง หลังได้ออกกฎกระทรวง กำหนดให้สินค้าเกษตร จำนวน 6 เรื่อง

        วันที่29 มิ.ย.61 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิด “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับใบอนุญาตและได้รับใบรับรองใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับ” พร้อมมอบป้ายเครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับ โดยมีนายอนุ เพ็ชรัน ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน กล่าวรายงาน ณ ห้อง 511 อาคาร 5 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

         นางสาวเสริมสุข กล่าวว่า ที่ผ่านมา สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้ออกกฎกระทรวง เพื่อกำหนดให้สินค้าเกษตร จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ 1. เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดอะฟลาทอกซิน 2. หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 3. การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค 4.การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ 5.หลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด และ6.การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง เป็นมาตรฐานบังคับ

 [adrotate banner=”3″]

         ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 ได้กำหนดให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับดังกล่าว ต้องขอรับใบอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ พร้อมขอรับการรับรองจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน แม้ว่าผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ จะได้รับใบอนุญาตและได้รับใบรับรองไปแล้ว ก็จะต้องใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับให้ถูกต้อง ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ลักษณะของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมายและการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตร พ.ศ.2553

           ปัจจุบัน มีผู้ผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับที่ได้รับใบอนุญาตและยังคงไว้ซึ่งการรับรองในปัจจุบัน จำนวน 307 ราย ซึ่งผู้ผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับดังกล่าว ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการใช้และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตรตามกฎกระทรวงกำหนด ลักษณะของเครื่องหมายการใช้เครื่องหมายและการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตร พ.ศ.2553 ดังนั้น สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยกองควบคุมมาตรฐาน จึงได้จัด “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับใบอนุญาตและได้รับใบรับรองใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับ” ขึ้น เพื่อให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับใบอนุญาตและได้รับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการใช้เครื่องหมาย การแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานและใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับ ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

          เนื่องจากความแตกต่างของมาตรฐานทั่วไปกับมาตรฐานบังคับสังเกตที่ตัวQคือหากเป็นแบบทั่วไปจะเป็นตัวQตัวเดียว ส่วนมาตรฐานบังคับจะเป็นตัวQล้อมกรอบหกเหลี่ยมมีรหัสแสดงอยู่ด้านล่าง ซึ่งแต่ละประเภทสินค้าจะไม่เหมือนกันซึ่งรหัสนี้จะตรวจสอบย้อนกลับได้ คนที่จะใช้เครื่องหมายรับรองนี้ได้ต้องผ่านการรับรองและได้รับใบอนุญาตหากนำไปใช้โดยไม่ได้รับการรับรองมีโทษจำคุกสามปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนคนที่ด้รับการรับอรง มกอช.จะตรวจสอบทุกปีโดยกองควบคุมมาตรฐาน