ซีพีเอฟปักธงปี61ทุก รง.ต้องได้มาตรฐาน CPF SHE&En Standard

  •  
  •  
  •  
  •  

ซีพีเอฟ มุ่งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน สู่ CPF SHE&En Standard เน้นประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตั้งเป้าทุกสายธุรกิจของซีพีเอฟผ่านการรับรองมาตรฐานครบภายใน ปี 2561 พร้อมขยายความสำเร็จสู่สถานประกอบการของบริษัทในต่างประเทศ

          นายวีรชัย รัตนบานชื่น  ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ซีพีเอฟได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน หรือ CPF SHE&En Standard จากผู้ตรวจประเมินทั้งภายในและผู้ตรวจประเมินอิสระภายนอก โดยมี 2 ธุรกิจนำร่อง ที่ได้รับการรับรองแล้ว ได้แก่ ธุรกิจโรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก ที่ผ่านการรับรองในระดับ Excellent โดยบริษัท เอเจเอ รีจีสตร้าส์ จำกัด (Third Party) และธุรกิจไก่พันธุ์โคราชและอีสาน ผ่านการรับรองในระดับ Excellent โดยผู้ตรวจประเมินภายในซีพีเอฟ (Second Party)

          “มาตรฐานนี้เป็นเครื่องมือเสริมสร้างประสิทธิผลการดำเนินงานด้าน SHE&En ให้บรรลุตามเป้าหมายความยั่งยืนที่กำหนดไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว บริษัทจึงผลักดันให้ทุกธุรกิจทั้งในและต่างประเทศนำมาตรฐานนี้ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับธุรกิจของตนเอง ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน 16 ประเทศ ที่บริษัทเข้าไปลงทุน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน”

             ซีพีเอฟจัดทำระบบมาตรฐาน CPF SHE&En Standard ที่เป็นมาตรฐานที่บริษัทสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ ประกอบด้วย 2 ด้านหลัก คือ Management Standards  และ Technical Standards มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น ISO14001 OHSAS18001 และ ISO50001 รวมถึงข้อกฎหมาย และข้อกำหนดลูกค้า มีความครอบคลุมทั้งด้านการใช้ทรัพยากรและพลังงาน  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดห่วงโซ่คุณค่า สอดรับกระแสโลกที่หันมาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยบุคลากรทุกคนในทุกสายธุรกิจของบริษัทต้องนำมาตรฐานดังกล่าวไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

         จากความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้าน SHE&En ทำให้สถานประกอบการซีพีเอฟสามารถคว้ารางวัลที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ รับ 27 รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและด้านแรงงานสัมพันธ์ รางวัลองค์กรที่ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (CSR in Health) จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับ 28 รางวัลรางวัลโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน 2560 (CSR-DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม

[adrotate banner=”3″]     

             รางวัล Thailand Energy Awards 2017 (TEA 2017) สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โรงงานซีพีเอฟ 5 แห่ง ได้รับการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 จากโครงการกรีน อินดัสทรี (Green Industry : GI) ปี 2560 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel)  จากการประกวดพลังงานทดแทนในอาเซียน  ASEAN Energy Awards 2017 ที่กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ รับรางวัล CDP Hong Kong and South East Asia Awards 2017 สาขา Best Performance across Programs จากการประเมินของ CDP ซึ่งเป็นองค์กรประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทในระดับสากล ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน