กรมข้าวเปิดนาแปลงใหญ่สาธิต4.0 ระดมเทคโนโลยี-เครื่องจักรนำร่อง‘สุพรรณบุรี’

  •  
  •  
  •  
  •  

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า จากนโยบาย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้มีการดำเนินการจัดทำแปลงสาธิต แปลงใหญ่เกษตร 4.0 นำร่อง 7 แปลง ทำเกษตรสมัยใหม่เป็นต้นแบบการทำเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และขาดแคลนแรงงานของไทย โดยสินค้าข้าวเป็น 1 ใน 7 แปลงนำร่อง ทั้งนี้ กรมการข้าวได้คัดเลือกพื้นที่ที่ดำเนินการไว้คือแปลงใหญ่ข้าวตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นแปลงใหญ่ประชารัฐ (เกษตรสมัยใหม่) ที่กรมการข้าวบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนได้แก่ บริษัท ซีพี อินเตอร์เทรด จำกัด

โดยแปลงนาสาธิตนี้ จะมุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ (Precision Farming) และเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้ในการบริหารจัดการระบบการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่การเตรียมดิน การปลูก วางแผนการใส่ปุ๋ย ให้น้ำ ระยะเวลาการเก็บเกี่ยว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NECTEC สวทช.) ซึ่งมีเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อการจัดการดิน จัดการน้ำ จัดการระบบการผลิตพืช นอกจากนี้ ต้องมีการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ใช้ควบคุมเครื่องจักรกลในการส่งน้ำตามเวลาที่พืชต้องการ เป็นต้น

เบื้องต้นคาดการณ์ว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในช่วงฤดูนาปรังนี้ จะเริ่มจากพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ จาก 1,000 ไร่ โดยช่วงแรกคงจะนำแอพพลิเคชั่นหรือระบบไอทีที่มีอยู่ เช่น แอพพลิเคชั่นการจัดการดินปุ๋ยของกรมพัฒนาที่ดิน การจัดการพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตของกรมการข้าว มาใช้วางระบบปฏิบัติการแต่ละช่วงการผลิตว่าต้องทำอะไรบ้าง จะทราบถึงต้นทุนและผลผลิต รวมถึงมีการใช้โดรนในการฉีด พ่น ยาฆ่าแมลง ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าหากมีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาใช้ในการเกษตร จะสามารถควบคุมคุณภาพการผลิต และลดความสูญเสีย นำไปสู่ต้นทุนที่ลดลง รายได้ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ถ้าแปลงสาธิตเกษตร 4.0 ประสบผลสำเร็จ จะสามารถเป็นโมเดลการทำเกษตรสมัยใหม่ที่ชาวนารุ่นใหม่ใช้เป็นแนวทางในการทำการเกษตรอย่างมั่นคงได้

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์