โชว์นวัตกรรม “Thailand Smart Cooperative 2017”

  •  
  •  
  •  
  •  

กษตรฯ  โชว์ผลงานเชิงนวัตกรรม “Thailand Smart Cooperative 2017” ปั้นแผนพัฒนาสหกรณ์ไทยก้าวหน้าด้วยระบบบัญชีผ่าน 4 แอพพลิเคชั่นสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์

          พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน พิธีเปิดการสัมมนาวิชาการและแสดงผลงานเชิงนวัตกรรม “Thailand Smart Cooperative 2017” พร้อมมอบรางวัลแก่สหกรณ์และเกษตรกรดีเด่นด้านการบัญชี จำนวน  10 ประเภท ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำระบบบัญชีมาใช้บริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความโปร่งใส ส่งผลประโยชน์สู่สมาชิกและช่วยสร้างฐานรากเศรษฐกิจชุมชนที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ  และให้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่าให้สหกรณ์ มีเครื่องมือช่วยบริหารจัดการงานสหกรณ์ และผู้บริหารสหกรณ์ สามารถนำข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่มีคุณภาพมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์

          พร้อมทั้งกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังและกำกับดูแล โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการสร้างระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์ แบบ Real Time เพื่อให้สหกรณ์ได้มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันการณ์ สามารถรู้เท่าทันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งยังได้วางกลยุทธ์ในการสร้างมาตรฐานจริยธรรมด้านการเงินการบัญชีแก่ผู้บริหารสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์มีผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ สามารถรับมือกับภาวะความเสี่ยงในการบริหารการเงิน ความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากระบบสหกรณ์  รวมถึงการให้ความรู้ในการจดบันทึกบัญชี นับเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เกษตรกรมีข้อมูลในการตัดสินใจหรือการวางแผนการผลิต เป็น Smart Farmer มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีฐานะทางสังคมที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น มีหนี้สินลดลง พร้อมก้าวสู่การเป็นเกษตรกรในยุคไทยแลนด์ 4.0

          ด้านนางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้นำระบบบัญชีมาใช้บริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความโปร่งใส โดยได้ดำเนินงานสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2560 – 2564 ซึ่งกำหนดโมเดลการพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยนวัตกรรม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภายในปี 2564ที่สหกรณ์และเกษตรกรมีระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ เพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่าให้สหกรณ์มีเครื่องมือช่วยบริหารจัดการงานสหกรณ์ และผู้บริหารสหกรณ์ สามารถนำข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่มีคุณภาพมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์

         สำหรับในปี 2560 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้สร้างนวัตกรรมเพื่อข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณค่าสู่การพัฒนาองค์กรและผู้รับบริการให้มีความพร้อมก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 โดยพัฒนาระบบบัญชีด้วยนวัตกรรม  นำสหกรณ์ก้าวหน้าด้วยคุณธรรม (Innovative with Moral) พร้อมเปิดตัวนวัตกรรม 4M  ซึ่งเป็น Mobile Application ที่ช่วยในการบริหารงานสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ ได้แก่ Smart Me เรารู้ – แอพพลิเคชั่นสำหรับใช้ในการบันทึกบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ  Smart Member สมาชิกรู้ – แอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้สมาชิกสหกรณ์ สามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลา

          Smart Manage กรรมการสหกรณ์รู้ แอพพลิเคชั่นสำหรับกรรมการสหกรณ์ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อให้รู้ความเคลื่อนไหวทางการเงิน ผลการดำเนินงานและความเสี่ยง มีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจแบบ Real Time และSmart Monitor  ผู้เกี่ยวข้องรู้ – แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้สอบบัญชี ผู้กำกับดูแลและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถติดตามความเคลื่อนไหว และความผิดปกติทางการเงินของสหกรณ์ -jk