ชง ครม.ของบฯลงพื้นที่ 882 ศูนย์ ศพก.ทั่วไทย

  •  
  •  
  •  
  •  

                                         พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ

เกษตรฯ เตรียมชง ครม. เสนอ อัดงบประมาณลงพื้นที่ ศพก. 882 ศูนย์ ทั่วประเทศ ผ่านโครงการ 9101   (9-10-1) ตามรอยพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี สนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน วางเป้า 9,101 ชุมชน ใน 77 จังหวัด

        พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายให้กับประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับเขต 9 จังหวัดภาคเหนือ และเกษตรกรต้นแบบทั่วประเทศ รวมกว่า 200 คน ในโครงการการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร ครั้งที่ 5” เมื่อวันที่  29 พฤษภาคม 2560  ที่ จ.เชียงใหม่ ว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการปฏิรูปภาคการเกษตร รวมทั้งการพัฒนาประเทศในระยะยาว ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช (ร.9) เป็นพื้นฐานในการพัฒนาภาคการเกษตร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางเป้าใช้ ศพก. 882 ศูนย์ เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตร โดยการนำนโยบายต่างๆ เข้าไปที่เกษตรกรโดยตรง เพื่อสร้างการรับรู้ สะท้อนปัญหาจากพื้นที่ และให้เกษตรกรเรียนรู้การวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่ โดยรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและสนับสนุน ทำให้เกิดการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป 

ทั้งนี้ ศพก.และ เครือข่าย เกษตรกรจะร่วมกับทุกหน่วยงานของรัฐ ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับสินค้าหลัก และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ตามหลัก Zoning และศพก. จะเป็นช่องทางการเรียนรู้ผ่านเกษตรกรต้นแบบ  แปลงเรียนรู้  หลักสูตรการเรียนรู้ และ ฐานการเรียนรู้  เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป

        ด้านนายสมชาย  ชาญณรงค์กุล  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ ศพก. ทั่วประเทศ ในการสร้างความเข็มแข็งและความเชื่อมั่นให้กับรัฐบาล ว่าเกษตรกรมีความพร้อมที่จะเป็นแกนนำภาคการเกษตรในชุมชนได้  กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดหลักสูตรอบรม ให้กับ เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. ทั่วประเทศ ทั้ง 882 คน โดยมีหลักสูตร “เทคนิคการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตร” และการเตรียมตัวสู่ ไทยแลนด์ 4.0 และ เกษตร 4.0  เพื่อให้มีทักษะและองค์ความรู้ในการถ่ายทอด การจัดอบรมจะดำเนินการไปตามภูมิภาคทั่วประเทศ  ซึ่งหลังจากรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันนี้ เกษตรกรต้นแบบ ศพก. จะต้องตั้งคณะกรรมการชุมชน จำนวน 9,101 ชุมชน ประกอบด้วย ประธานศพก. ผู้แทน ศพก. Smart Famer ฯลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิรูปภาคการเกษตรต่อไปและภาคเกษตรต้องขยับทันกระแสไทยแลนด์ 4.0